چه بیماری ھایی اغلب با افسردگی ھمراه ھستند؟

چه بیماری ھایی اغلب با افسردگی ھمراه ھستند؟

چه بیماری ھایی اغلب با افسردگی ھمراه ھستند؟

افسردگی اغلب با بیماری ھای دیگر ھمبستگی دارد. چنین نگرانی ھا ممکن است پیش از افسردگی، باعث آن
شود، و یا یک نتیجھ از آن باشد. بھ احتمال زیاد ساختار افسردگی و سایر بیماری ھا برای ھر فرد و وضعیت
متفاوت است.

چه بیماری ھایی اغلب با افسردگی ھمراه ھستند؟

صرفنظر از این، این بیماری ھای مشترک دیگر باید تشخیص داده شود و درمان شوند.
اختلال وسواس فکری، اختلال ھراس، ،(PTSD) اختلالات اضطرابی مانند اختلال استرس پس از سانحھ
بھ PTSD ترس اجتماعی و اختلال اضطراب عمومی، اغلب ھمراه با افسردگی ھمراه است. افراد مبتلا بھ
یک وضعیت ناتوان کننده است کھ می تواند پس از PTSD . خصوص در معرض افسردگی مشترک ھستند
آنکھ یک فرد یک رویداد یا اعتراض وحشتناک را تجربھ کرد، مانند یک حملھ خشونت آمیز، یک فاجعھ
طبیعی، تصادف، تروریسم یا جنگ نظامی، نتیجھ می گیرد.


اغلب رویداد آسیب زا را در فلاش ھای پشت، خاطرات یا کابوس ھا دوباره زنده می PTSD افراد مبتلا بھ
کنند. نشانھ ھای دیگر عبارتند از تحریک پذیری، انفجار خشم، گناه شدید، و اجتناب از تفکر و یا صحبت در
دریافتند کھ بیش از ۴٠ (NIMH) مورد مصیبت دردناک. محققان در موسسھ موسسھ ملی بھداشت روان
افسردگی را در فواصل یک ماھھ و چھار ماھھ پس از حادثھ آسیب دیده دارند. PTSD درصد افراد مبتلا بھ
الکل و سایر سوء مصرف مواد یا وابستگی نیز ممکن است با افسردگی ھمراه شوند. در واقع، تحقیقات نشان
داده است کھ وجود اختلالات خلقی و سوء مصرف مواد در میان جمعیت ایالات متحده شایع است.


HIV / ، افسردگی ھم اغلب با سایر بیماری ھای جدی پزشکی مانند بیماری ھای قلبی، سکتھ مغزی، سرطان
دیابت و بیماری پارکینسون وجود دارد. مطالعات نشان داده است افرادی کھ در معرض افسردگی ،AIDS
علاوه بر یک بیماری جدی پزشکی دیگر نیز دارای نشانھ ھای شدیدتری از افسردگی و بیماری ھای پزشکی
ھستند، سازگاری با وضعیت پزشکی خود را سخت تر می کنند و ھزینھ ھای پزشکی بیشتری نسبت بھ کسانی
کھ از ھم جدا نیستند افسردگی ٧. تحقیقات نشان داده است کھ درمان افسردگی نیز می تواند بھ بھبود نتیجھ
درمان بیماری ھمسال کمک کند.

مشاوره و روانشناسی

مشاوره خانواده رایگان ، خدمات روانشناسی و رواندرمانی  – مشاوره خانواده و ازدواج – روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج مشاوره ازدواج  آنلاین – مشاوره ازدواج حضوری، مشاوره ازدواج تلفنی -متخصص اعصاب و روان،  نوروفیدبک- بایوفیدبک-

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره خانواده – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج –مشاوره پیش از ازدواج،  مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی،درمان وسواس،درمان   استرس،درمان بیش فعالی –درمان اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما @DR.RAVANSHENAS1

ادرس : خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

Telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره خانواده اینترنتی، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده، مشاوره ترک اعتیاد، داروی ترک اعتیاد، ترک اعتیاد شیشه، ترک اعتیاد علف، ترک اعتیاد به گوشی، ترک اعتیاد به اینترنت، ترک اعتیاد به اینستاگرام، ترک اعتیاد به مواد مخدر—

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰-

-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس:

تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق، مشاوره قبل از طلاق، مشاوره جدایی، مشاوره بله برون-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج از طریق واتس اپ- مشاوره ازدواج از اسکایپ- مشاوره خانواده آنلاین- مشاوره قبل از ازدواج از طریق ایمو- مشاوره طلاق آنلاین- مشاوره تحصیلی تلفنی- مشاوره شغلی آنلاین- مشاوره پس از ازدواج آنلاین – مشاوره کودک تلفنی- مشاوره نوجوان آنلاین –

http://aaam.ir

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://aaap.ir

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

دیوار-مشاوره.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

Ppsyd.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

Ppsyb.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshb.com/

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس:

مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متخصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی- ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس- ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴