نظریه ی تکاملی

نظريه ي تکاملي از اين ديدگاه، رفتاِر انسان و عملکردِ ذهني او به انتخاب طبيعي ( انتخاب موجودِ شايسته تر توسطِطبيعت ) نسبت داده مي شود. ( اين ديدگاه در فصل ٢ به تفصيل بررسي شده است ). طبق گفته ي وود: ( و ايگلي ( ٢٠٠٢" روانشناسانِ تکاملي، فعاليت…

یکسان انگاری

يکسان انگاري از آنجاييکه اکثر روانشناسانِ عصر حاضر آمريکايي هستند، اغلب ديده مي شود که فرهنگ هاي ديگررا همانندِ فرهنگ آمريکايي فرض کرده و انتظار دارند که نتايج حاصل از تحقيقاتِ انجام شده درآمريکا در ساير فرهنگ ها نيز صادق باشد. يکسان انگاري از دو مثا ِ ل زير مي…

روانشناسی میان فرهنگی

روانشناسي ميان فرهنگي پيام کليدي که بارها در نقاطِ مختلفِ اين کتاب با آن روبرو خواهيد شد، اين است :" روانشناسي براي پيشرفتِ خود ملزم به در نظر گرفتن تنوع فرهنگ ها و گوناگوني رفتار انسان ها درنقاطِ مختلفِ جهان است. روانشناسي ميان فرهنگي " با اين حال از اين…

روانشناسی و فهم متعارف

روانشناسي و فهم متعارف يکي از وظايفِ اصلي روانشناسي پيش بينيرفتارهاست . با اين وجود اين تنها روانشناساننيستند که به پيش بيني رفتارها علاقه مندند. بلکهما نيز رفتارهاي ديگران و خويش را مشاهده ميکنيم و مي دانيم چنانچه بتوانيم واکنش و رفتاِرآدم ها را در هر موقعيتي پيش بيني کنيم…

شیوه های تحقیق در روانشناسی

شيوه هاي تحقيق در روانشناسي همانطور که ديديم روانشناسان براي درکِ کام ِ ل رفتاِر انسان از رويکردهاي گوناگوني استفاده کرده اند.( رويکردِ زيستي، اجتماعي، شناختي و… ). به همين شکل، روانشناسان، در شيوه هاي تحقيق نيز بايکديگر متفاوت هستند. شيوه هاي تحقيق در روانشناسي بسياري از آنها براين عقيده…

رویکرد از روانشناسی اجتماعی

رويکرد از روانشناسي اجتماعی شکي نيست که انسان يک موجودِ اجتماعي ست و پيوسته در عم ِ ل متقابل با ديگر انسانها قرار دارد. رويکرد از روانشناسي اجتماعی ما از رويدادهاي اجتماع ِ ي اطرافمان تاثير گرفته و آنها را در فعاليت هايمان منعکس ميکنيم.حتي زماني که تنها هستيم از…

گستره ی روانشناسی زیستی تا کجاست؟

گستره ي روانشناسي زيستي تا کجاست؟ اين رويکرد شام ِ ل بررس ِ ي رفتاِر انسان از ديدگاهِ زيستي مي شود يعني مطالعه ي فرايندهاي فيزيولوژيک ِ يبدن، وظايفِ پيچيده ي مغز و غيره. مباحثي نظي ِ ر روانشناسي فيزيولوژيک، روانشناسي تکاملي، ژنتيکرفتاري، روانشناسي عصبي، داروشناسي رواني و… در اين…

قدردان و سپاسگزار باشید

قدردان و سپاسگزار باشید یکی از مواردی که باعث میشود رفتار خوبی داشته باشید، این است که قدرداشتههای زندگیتان و حتی چالشهای آن را بدانید. قدردان و سپاسگزار باشید شما میتوانید فهرستی از ۱0موردی را تهیه کنید که بابت آنها احساس رضایت میکنید و سپاسگزار هستید. سپسهر زمان که حس…

نسبت به خودتان واقعگرا باشید

نسبت به خودتان واقعگرا باشید یکی از مواردی که میتواند باعث شود در مورد خودتان احساس رضایت کنید، ایناست که انتظارات واقعگرایانه داشته باشید. هر فردی ممکن است در طول زندگیاشبا چالشهایی روبهرو شود، نسبت به خودتان واقعگرا باشید احساس ناامیدی کند یا اشتباههایی مرتکب شود. شما بایدقبول کنید که…

در لحظه زندگی کنید

در لحظه زندگی کنید هیچوقت تفریح و خوشی را به روزی که کمتر مشغله و استرس دارید، موکول نکنید؛چنین روزی ممکن است هیچگاه نرسد؛ در لحظه زندگی کنید در عوض دنبال فرصتهایی باشید که بتوانیداز کوچکترین لذتهای زندگی استفاده کنید؛ بر روی نکات مثبت فعلی زندگیتان تمرکزکنید و وقت خودتان…
1 2 3 39