عملکرد تیروئید

عملکرد تیروئید ١. در برخي افراد قشر آدرنال بيش از حد معمول گلوکوکورتيکويد ترشح مي کند . اين، افراد غالبا از سندروم کوشين رنج مي برند. اين سندروم با نشانه هايي نظير افسردگي خستگي و توزيع غيرعادي مو در بدن مشخص مي شود. عملکرد تیروئید ٢. اگر غده ي پاراتيروئيد…

انسولین

انسولين انسولين از بلا رفتن گلوکز خون جلوگيري مي کند . در بيمارانِ ديابتي ، بدن فرد قادر نيست به مقدار کافي انسولينتوليد کند، در نتيجه ميزانِ گلوکز خو ن بالا رفت ه و سلامتيفرد به خطر مي افتد. انسولين اين عارضه به طوِر بالقوه مرگبار است امامي توان با…

غدد آدرنال

غدد آدرنال در بالاي هر يک از دو کليه، يک غده ي آدرنال قرار گرفته است. از اين رو به غددِ آدرنال، غدد فوقکليوي نيز گفته مي شود. غدد آدرنال همانطور که ديديم غده ي هيپوفيز پيشين فعاليتِ سايرغدد را کنترل مي کند .توسط غده ACTH تاثي ِ رغده ي…

دسته بندی هورمون ها

دسته بندی هورمون ها تاکنون تعدادي از هورمون ها شناخته شده اند. علاوه بر اين هورمون هاي ديگري نيز در مراحل شناساييو کشف قرار دارند. به طور کلي هورمون ها را مي توان به سه دسته تقسيم کرد : دسته بندی هورمون ها ١- هورمون هاي پروتئيني ( مثلا هورمون…

سیستم غدد درون ریز

سيستم غدد درون ريز علاوه بر سيستم عصبي، سيستم ارتباطي ديگري در بدن وجود دارد که به آن سيستم غددِ درون ريز گفتهمي شود. هرچند که سيستم غددِ درون ريز، بخشي از سيستم عصبي نيست، اما فعل و انفعالات بيشماريبين اين دو سيستم وجود دارد. سيستم غدد درون ريز سيستم…

ویژگی های افراد الکلی

ويژگي هاي افراد الکلي ناتواني در کاهش مصرف يا قط ِ ع باده خواري کوشش مکرر براي کنترل يا کاهش افراط در مصرفِ الکل با پرهيزهاي موقتي يا محدود ساختن مصرفِ الکل به ساعاتِ معيني از روزدوره هاي مستي ممتد که حداقل دو روِز پياپي طول بکشد. ويژگي هاي افراد…

مصرف کنندگان مواد

مصرف کنندگان مواد افرادِ لذت گرا : اين افراد براي تجربه ي اثر لذت بخش مواد به مصرف آن مي پردازند. افرادِ روان رنجور : اين افراد براي خلاصي از اضطراب دست به مصرفِ مواد مي زنند. مصرف کنندگان مواد به نظر مي رسد افرادي که براي فرار از موقعيت…

اثرات لذت بخش مواد

اثرات لذت بخش مواد افراد غالبا پس از مدتي نسبت به مواد تحمل پيدا مي کنند و اين تحمل روز به روز افزايش مي يابد . ازاين رو آنها پس از مدتي ديگر از مصرفِ مواد به خودي خود لذت نمي برند. با اين وجود ، بسياري ازبراي فهم معتادان…

عادت به مواد

عادت به مواد ١- ممکن است به تدريج سرعتِ تجزيه و متابوليزه شدن ماده ي مورد نظر در بدن افزايش يابد .مثلا در موردِ الکل، در اثر مصرفِ پياپي، توليدِ آنزيم هاي مختلف توسطِ کبد افزايش يافتهو اين به نوبه ي خود سرعتِ تجزيه ي الکل را افزايش مي دهد.…

لذت مواد

لذت مواد اکثر مواد، تحمل دارويي ايجاد مي کنند به اين معني که اثر مقدار مشخصي از ماده ي موردِ نظر پس ازمصرفِ مکرر کاهش مي يابد. لذت مواد مثلا نوشيدنِ مقداِر کمي الکلتوسطِ کسي که هرگز پيش از آن الکل مصرف نکرده است ميتواند اثر مست کننده بر فرد…
1 2 3 42