دو راه نگریستن

دو راه نگریستن فقط دو راه برای نگریستن به جهان وجود دارد: یکی اینکه هیچ معجز هایوجود ندارد. دوم اینکه هم هچیز معجزه است. ویلیام جیمز، فیلسوف آمریکایی، انسان را بسته عادت م یداند. ما به هم هچیزعادت م یکنیم و دیگر از هی چچیز شگف تزده نم یشویم. در…

هوش و خرد

هوش و خرد برتراند راسل گفته «تمام مشکلات ناشی از هوش ماست و فقط هم هوش ماقادر به حل مشکلات است. » این حرف هوشمندانه است اما خردمندانه نیست.هوش منطق و ریاضی را درک م یکند اما از اخلاق و ارزش چیزی نم یداند. ماامروز هوش مصنوعی داریم اما هرگز…

تراژدی زندگی

تراژدی زندگی ما زنده هستیم اما ممکن است با تمام پتانسیل خود زندگی نکنیم و این خود بهمعنی مرگ قسمتی از وجود ماست. مثلاً اگر شما استعداد ویژ های در خنداندنمردم داشته باشید اما از آن استفاده نکنید، آن قسمت از وجود شما که حاویاین استعداد بوده، مرده است. روانشناسی…

راز شهرت

راز شهرت اینشتین همواره از این امر متعجب بود که بااینکه عموم مردم اصلاً نظریات او رانم یفهمیدند اما ای نهمه او را مورد توجه قرار م یدادند. اما از دیدگاه روانشناسیاجتماعی این رفتار چندان هم عجیب نیست. راز شهرت چیز عجیب خود اینشتین است.توده ها معمولاً دنبال یک قهرمان…

چرا دیگران از قانون ارتعاش به خوبی استفاده نمیکنند؟

چرا دیگران از قانون ارتعاش به خوبی استفاده نمیکنند؟ همواره دوستان از ما این سؤال رو میپرسند که اگهقانون ارتعاش به این سادگی عمل می کنه پس چرا بقیهاز این قانون خوب استفاده نمیکنند و ارتعاش خوبنمیفرستند؟ما در کارگاه کنترل ذهن بهخوبی این مسئله رو بازکردیم و بهصورت تخصصی به…

شهود و الهام

برخی پیش زمین هها ظهور شهود و الهام را آسانتر م یکند. اولاً؛ ما باید مسئله و پرسشی داشته باشیم. درمرحله دوم باید در مورد آن تمام اطلاعات موجود را بررسی کرده و عمیقاً بیندیشیم و بعد از تلاش آگاهانهکافی مسئله را رها کنیم و به فعالیتی جنبی و آرامبخش…

آرامش و تمرکز

آرامش و تمرکز در زندگی پرسرعت و پرتنش امروزی، آرامش، به گوهری نایاب می ماند. اما تا وقتی که دستیابی به آرامش راوابسته به شرایط بیرونی بدانیم خبری از آن نخواهد بود. زندگی به طور طبیعی با مقداری تنش و اضطرابهمراه است. آرامش و تمرکز آگاهی از اینکه هر لحظه…

شهامت

شهامت شجاعت و شهامت خصلتی است که ما را قادر به اقدام ساخته و در برابر موانع راه پایدار نگاه میدارد.شجاعت بنیان بسیاری از ارز شهای عالیِ انسانی است. رولو می، روانشناس وجودی، معتقد است که«شجاعت، فضیلت یا ارزشی در میان سایر ارز شهای شخصی نظیر عشق یا وفاداری نیست،…

مانع مقاومت

مانع مقاومت برای شروع و انجام هر عمل خلاقان های همواره با موانع درونی روبرو خواهیم بود. پذیرفتن یک باور جدیدیا انجام یک کار جدید ذهن ما را با نوعی عامل مبهم و ناشناخته مواجه میکند. همان طور که گفتیمبزر گترین وظیفه ذهن حفظ بقای ماست. مانع مقاومت بنابراین در…

ترس از بزرگی

ترس از بزرگی چرا بااینکه هر یک از ما با استعدادهای منحصرب هفرد به دنیا م یآییم، تعداد اندکی از انسا نها میتواننداین قابلیت ها را شکوفا و از آنها استفاده کنند؟ یکی از دلایلی که روانشناس انسا نگرا آبراهام مازلو برایاین مشکل مطرح کرد، «عقده یونس » نام دارد.…