رهبری کنید!

رهبري کنید! تاریخ از نمونههایی از افراد عادي که رهبران پرجذبه را دنبال کردند و مرتکب رفتارهاي خشندهشتناك شدند، پر است. چه هیتلر که پیرواناش را به ارتکاب نسلکشی هدایت کرد، یا جیمجونز که پیرواناش را به خودکشی دستجمعی هدایت کرد، اینها و دیگر رهبران از سیرتیطبیعی و مشترك که…

به سمت بیرون متمرکز شوید

به سمت بیرون متمرکز شوید گمان میکنم افسردگی در بخشهاي وسیعی از دنیاي مدرن، حداقل در بخشهایی، به دلیلاینکه تجزیه و تحلیلِ خود تشویق میشود و کتابهاي خودیاري فراوان هستند، در حال افزایشاست. مردم دربارة سلامت روانیشان نسبت به صد سال قبل نگرانترند و خود نگرانی ممکن استموجب ناخشنودي شود:…

فروتن باشید

فروتن باشید در حالی که خودبزرگبینی نشانهاي از سستی و نبود اعتماد به نفس است، فروتنی عیار یکانسان با عزت نفس بالاست. هنگامی که به خودم احترام میگذارم، به احتمال بیشتري با فروتنی« درست کردن » رفتار میکنم. به این دلیل که به بالابردن خودم در پیش چشمان دیگران برايخود-پندارة…

از روی بهترین باطن عمل کنید

از روي بهترین باطن عمل کنید در هر نقطه، در هر تقاطع، بین پافشاري بر بهترین خودم و موافقت با کمتر از آن، قدرتانتخاب دارم. چهگونه به انتقاد همسرم پاس خ میدهم؟ به رئیسام چه میگویم؟ آیا به خود بخشنده اجازة قدرتنمایی میدهم یا خود نامهربان؟ آیا به ناگاه با…

در روال عادی، تازگی را جستوجو کنید

در روال عادي، تازگی را جستوجو کنید هنگامی که خودم را در یک دیدگاه انعطافناپذیر، دیدن دنیا به صورت ساکن، ثابت،دگرگونناپذیر، به دام میاندازم، ملال را تجربه میکنم. ولی دنیا هرگز ساکن نیست و زندگیهمواره در جریان است. در روال عادي، تازگی را جستوجو کنید چه گونه میتوانم همان احساس…

بر مثبت تمرکز کنید

بر مثبت تمرکز کنید چیزهاي خوب و بد براي همه پیش میآید و آنچه من انتخاب میکنم تا بر آن تمرکز کنمدر نهایت تعیین میکند که چهقدر شاد باشم. اگر بر منفی تمرکز کنم یا مثبت را نادیده بگیرم،واقعیتی را خلق میکنم که در آن منفی نیرومند و مثبت ضعیف…

خوشایند باشید

خوشایند باشید چهگونه رفتارکردن من با دیگران و اینکه دربار ة خودم چه احساس ی دارم بسیار به هموابسته اند: هرچه بیشتر با دیگران با احترام رفتار کنم، بیشتر به خودم احترام خواهم گذاشت؛ وهرچه بیشتر به خودم احترام بگذارم، بیشتر با دیگران همین کار را انجام خواهم داد. خوشایند…

مخالفی عالی باشید

مخالفی عالی باشید ینویسد که او در یک دوست در جستوجوي ،« دوستی » ، رالف والدو امرسون در مقالهاششخصی که با هر چه او میگوید موافقت ،« آرامش دهندة کممایه » یا « تأییدکنندة ناتوان » یکاست که او را به چالش بکشد و به مبارزه بطلبد، بر او…

متعهد به چیره شدن بر موانع شوید

متعهد به چیره شدن بر موانع شوید زندگی من یک سیاحت است. کوله بر دوش قدم میزنم، پیشرفت خوبی دارم. دیر یا زود، بهناچار به دیواري میرسم که در راه رسیدن من به مقصدم ایستاده است. در این لحظه چه کارکنم؟ میتوانم مسیر راحت را انتخاب کنم، برگردم و از…

درنگ کنید

درنگ کنید هنگامی که افراد در مورد ارزشهایشان سازش میکنند - از روي بیفکري مرتکب عملیغیراخلاقیشدن یا فراموش کردن رضایتمندي شخصی در شغلهایشان به دلیل فشار اجتماعی -معمولا آن را به عنوان نشانهاي از فقدان شخصیت میبینیم. درنگ کنید ولی گاهی، علت بسیار خوشخیمتراست: کمبود وقت. بهسرعت عملکردن مطمئناً میتواند…