ابراز کنید

ابراز کنید گاهی از صحبتکردن دربارة خودمان، ابراز کردن احساساتمان، خطر ضعیف بهنظررسیدن،احساس ترس میکنیم. پاسخ به صداقت ما شاید آنچه انتظار یا نیاز داریم نباشد. ابرازکردن خود،بهره بردن از فرصت با ریسک صدمه دیدن است. ولی انتخاب ابراز نکردن ریسک نیست، بلکهتضمین از دست دادن - از دست دادن…

پر کنید

پر کنید ما با تغییر وضعیت دائمی بین خالیکردن و پرکردن دوبارة ذخیرة انرژيمان زندگی را سپريمیکنیم. براي مثال، ما منابع را در طول روز مصرف میکنیم و سپس در هنگام خواب انرژيذخیره میکنیم؛ کالريها را در فعالیتهاي مختلفمان مصرف میکنیم و سپس غذا میخوریم تاآنچه را مصرف کردهایم دوباره…

شور و هیجان را تجربه کنید

شور و هیجان را تجربه کنید هیچ فعالیتی، بدون توجهّ به میزان روزمره گی آن، نمیتواند دو بار به شیوهاي یکسان انجامشود. شور و هیجان را تجربه کنید با یادآوري اینکه هر لحظه یگانه است، که هیچگاه قبل از این وجود نداشته و پس از آنوجود نخواهد داشت، میتوانم زندگیام…

دیگران را ببینید

دیگران را ببینید هنگامی که زندگی را سپري میکنیم، هر روز با دهها نفر مواجه میشویم. هر شخص را کهملاقات میکنیم در خودش دنیایی است. ولی ما از کنار این افراد میگذریم و نگرشها به آنهابیشتر ابزاري است: تنها به آن جنبههایی که ممکن است براي ما فایده داشته باشد…

علاقه تان را دنبال کنید

علاقه تان را دنبال کنید هنگامی که بر اساس نداي درونام رفتار میکنم، بیشتر احتمال دارد که موفق شوم تا زمانیکه به واسطه احساس گناه یا احساس تکلیف کاري انجام میدهم. اولی به من انرژي میدهد؛دومی مرا ناتوان میکند. لازم است از خودم بپرسم: چه چیزي به من توان میدهد؟…

عمیق و به آرامی نفس بکشید

عمیق و به آرامی نفس بکشید نفسکشیدن غیرعمیق واکنشی به استرس گردنکش زندگی مدرن است که خودش دلیلیبراي استرس بیشتر است و منجر به نفس کشیدنهاي کمعمق بیشتر میشود. عمیق و به آرامی نفس بکشید براي متوقف کردن این مارپیچ پایین رونده تنفس کم عمق و استرس - حتی در…

آنچه را میخواهید انجام دهید، انجام دهید

آنچه را میخواهید انجام دهید، انجام دهید اهدافی که با اندیشهها و علایق من همسو باشند - آنهایی که آزادانه انتخاب میکنم -موجب موفقیت و بهزیستی بیشتري میشود تا اهدافی که دنبال میکنم چون احساس میکنمباید دنبال کنم. آنچه را میخواهید انجام دهید، انجام دهید این به معناي آن نیست…

حی و حاضر باشید

حی و حاضر باشید ما مقدار زیادي از عمر کوتاهمان را با نگرانی از چه میشد اگر به جاي لذت بردن و بهرهمند شدن از چیست در آینده فرضی وخیم به جاي حالِ آرام واقعی - میگذرانیم. چه خواهد شد اگر به خوبی امتحان ندهم؟ چه خواهد شد اگر ترفیع…

با تأمل و سنجیده انتخاب کنید

با تأمل و سنجیده انتخاب کنید ما مقدار زیادي از وقت خود را به صورت خودکار، واکنش نشان دادن بدون تفکر به هر آنچهزندگی به سمت ما روانه میکند، همانگونه که همیشه در گذشته انجام دادهایم، میگذرانیم.شای د وقت ی شخص ی چیزي بگوید که به شدت با آ ن…

تحرک داشته باشید

تحرك داشته باشید فعال بودن، با کاهش قابل توجهّ احتمال بیماريها ي قلبی ، دیابت و سرطان، ب ه سلامتجسمی ما کمک میکند . ام ا فواید ناشی ا ز فعال بودن محدود به بدن نیست. مقدار مناسبیفعالیت بدنی منظم و بابرنامه - حداقل سی دقیقه، سه بار در هفته…