انسان اجتماعی

انسان اجتماعی درست است که انسان موجودی اجتماعی است اما اجتماعی بودن به این معنا نیست که همه خود را بامعیارهایی مشخص تطبیق دهند. بسیار مهم است بدانیم چه نیازهای روا نشناختی، ما را ب هسوی دیگرانمیکشاند. انسان اجتماعی اگر عزت نفس سالمی داشته باشیم نسبت به خود احساس خوبی…

سیستم نبوغ در مدرسه

سیستم نبوغ در مدرسه در سیستم آموزشی ما در اولویت اول قرار گرفتن کنکور باعث شده که کل فلسفه آموزش از معنا تهیشود. سالانه میلیاردها تومان از پول خانواده ها و هزاران ساعت ازعمر دان شآموزان و معلمان صرف آموزشگاه ها و کلا سهای آمادگیکنکور میشود. سیستم نبوغ در مدرسه…

خودشناسی

خودشناسی خود را بشناس! این جمله بااینکه ب هعنوان یک شعار و آموزهٔ فلسفی و معنوی همواره تکرار شده اما مهارتینیست که در مدرسه یا دانشگاه به ما آموخته شود. یک علت آن، عق بماندگی شناخت بشری در این زمینهاست. باوجود چندین میلیون سال از ظهور انسان، در شناخت خویشتن…

مهارت یادگیری

مهارت یادگیری شما هم ممکن است چنین تجربه ای داشته باشید. زمانی که شروع به یادگیری مهارتی مثلاً در کسوتیک کار جدید، چالشی جدید و یا محیطی جدید م یکنید، انگار بلافاصله مغزتان روشن شده است، گویی تعداد زیادی کلید به ی کباره زده شد هاند. این مهارت به روی…

حکایت نبوغ

حکایت نبوغ آناماری روبرتسون موزز ) 1961 - 1860 (، احتمالاً رکورددار عقیم گذاشتنیک استعداد نیرومند است. وی در مزرع های در بخش شمالی ایالتنیویورک به دنیا آمد و در کودکی شروع به کشیدن و طراحی کرد وچنان در به تصویر کشیدنسایه روشن های محیط اطرافش مشتاق بود که شیره…

پذیرفتن نبوغ ذاتی

پذیرفتن نبوغ ذاتی ما ممکن است به بهایتلاش و تقلای بسیار در هر فعالیتی مقداری پیشرفت کنیم اما بعید است در آن به اوج برسیم. در مقابلدر زمینۀ نبوغ ذاتی مان به شکل برق آسایی قله های ترقی را خواهیم پیمود. پذیرفتن نبوغ ذاتی با اصل یکتایی نبوغ ذاتی آشنا…

ارتباطات نبوغ

ارتباطات نبوغ در ابتدا طبیعت به شما ارتباطاتی بیش از آنچه نیاز دارید م یدهد، چون در خلال سا لهای اول زندگی،موضوعات بسیاری را باید جذب کنید؛ اما جذب تنها کاری است که م یکنید و هنوز نم یتوانید دنیایاطراف خود را درک کنید. چرا قادر به درک نیستید؟ ارتباطات…

خلاقیت

خلاقیت حداقل به دو دلیل، خلاقیت منبع اول ارزش در زندگی ماست. اول اینکهاکثر چیزهایی که جالب، مهم و انسانی هستند در نتیجهٔ خلاقیت ب هدستآمد هاند. دوم اینکه 98 درصد الگوی ژنتیکی ما با شامپانزه ها یکسان است خلاقیت منهای خلاقیت. بدون وجود خلاقیت، تشخیص میمون از انسان واقعاً…

نابغه های ژرف نگر

نابغه های ژرف نگر نابغ هها محققانی ژرف نگر هستند. آن ها همیشه گوش به زن گاند و به همین علت هم به نظر م یآید کهآن ها همیشه در زمان مناسب در جای مناسب قرار دارند. معمولاً شانس و تصادف هم در این موارد حاصلسا لها کار دقیق در…

چه کسی دیوانه است؟

چه کسی دیوانه است؟ در سفر به آمریکا، وقتی اینشتین مورد توجه شدید و کف زدن پیوستهٔ آمریکای یها قرار گرفت، به خبرنگارانگفت: نباید گول این چیزها را خورد. مردم آمریکا به طور معمول بدون تفکر تحسین میکنند؛ و در جایدیگر گفته بود: چه کسی دیوانه است؟ چقدر جای تأسف…