مصرف کنندگان مواد

مصرف کنندگان مواد افرادِ لذت گرا : اين افراد براي تجربه ي اثر لذت بخش مواد به مصرف آن مي پردازند. افرادِ روان رنجور : اين افراد براي خلاصي از اضطراب دست به مصرفِ مواد مي زنند. مصرف کنندگان مواد به نظر مي رسد افرادي که براي فرار از موقعيت…

اثرات لذت بخش مواد

اثرات لذت بخش مواد افراد غالبا پس از مدتي نسبت به مواد تحمل پيدا مي کنند و اين تحمل روز به روز افزايش مي يابد . ازاين رو آنها پس از مدتي ديگر از مصرفِ مواد به خودي خود لذت نمي برند. با اين وجود ، بسياري ازبراي فهم معتادان…

عادت به مواد

عادت به مواد ١- ممکن است به تدريج سرعتِ تجزيه و متابوليزه شدن ماده ي مورد نظر در بدن افزايش يابد .مثلا در موردِ الکل، در اثر مصرفِ پياپي، توليدِ آنزيم هاي مختلف توسطِ کبد افزايش يافتهو اين به نوبه ي خود سرعتِ تجزيه ي الکل را افزايش مي دهد.…

لذت مواد

لذت مواد اکثر مواد، تحمل دارويي ايجاد مي کنند به اين معني که اثر مقدار مشخصي از ماده ي موردِ نظر پس ازمصرفِ مکرر کاهش مي يابد. لذت مواد مثلا نوشيدنِ مقداِر کمي الکلتوسطِ کسي که هرگز پيش از آن الکل مصرف نکرده است ميتواند اثر مست کننده بر فرد…

الکلی های از نوع دوم

الکلي هاي از نوع دوم در موردِ الکلي هاي از نوع دوم ( الکلي هاي پرخور ) وضع به گونه ي ديگريست. الکلي هاي از نوع دوم الکلي شدن از نو ِ ع دوم چه برايمردان و چه براي زنان هم به عواملمحيطي و هم به عوام ل ژنتيکي بستگيدارد.…

کانابیس و روان پریشی

کانابيس و روان پريشي در بسياري از کشورها گزارش شده « ( روان پريشي ناشي از مصرفِ ماري جوانا ( کانابيس » در سالهاي اخير، حالتِاست. در اين نوع روان پريشي، دوره هايي از سستي و خواب آلودگي و در بين آن فوران هاي غير عاد ِ ي خشم،درست مانند…

تی چی سی چگونه بر مغز تاثیر می گذارد ؟

تی چی سی چگونه بر مغز تاثير مي گذارد ؟ به گيرنده هاي موجود در مناطق مختلف مغز ، از جمل ه هيپوکامپ ، مخچه، هسته ي دم ي ١ و THC. ( ١٩٩٠ نئوکرتکس متصل مي شود. (ماتسودا، لوليت، براون اشتاين، يانگ و بونر آزادسازي دوپامين است. تی چی…

تریاک چگونه بر مغز اثر می گذارد؟

تریاک چگونه بر مغز اثر می گذارد؟ ١- فقدانِ حس درد ١ ( بي دردي ) : به دليل تاثير هروئين بر گيرنده هاي موجود در يک بخش ازمغزمياني . تریاک چگونه بر مغز اثر می گذارد؟ ٢- تقويت ٢ : به دليل تاثير هروئين بر گيرنده هاي موجود در…

مواد توهم زا PCP

مواد توهم زا PCP مشابهِ اثراتِ « گردِ شيطان » يا PCP نام دارد. برخي از تاثيراتِ PCP يکي ديگر از موادِ توهم زادر زير PCP نيز خطرناک تر است. برخي از تاثيرات LSD از PCP هستند. با اين وجود LSDآمده است : مواد توهم زا PCP مي تواند فرد…

آمفتامین چگونه بر عملکرد مغز تاثیر می گذارد ؟

آمفتامين چگونه بر عملکرد مغز تاثير مي گذارد ؟ يکي از مولکول هاي آمفتامين ساختاري مشاب هِ ساختا ِر انتقال دهنده هاي عصبي نظير نورآدرنالين ،آدرنالين و دوپامين دارد. به اين شکل آمفتامين مي تواند باعثِ افزايش آزادسازي اين سه انتقال دهندههاي عصبي از پايانه هاي پيش سيناپسي مي شود.…