عملیاتی کردن برنامه ها

عملياتي كردن برنامه ها الف) از سوي تيم تخصصي ما و هر شش ماه يك بار برنامه مراقبت مناسب، برايزندگي فرزندان تدوين شود. عملياتي كردن برنامه به صورتي باشد كه فرزندحداكثر بهره وري لازم از برنامه زندگي ومراقبت پيش بيني شده را داشته باشد.ب) متناسب با هر فصل سال مانند…

مقابله های ناسازگارانه

مقابله های ناسازگارانه مقابله هایی که به حل مسئله و برطرف کردن فشار روانی کمک نمی کنند، معمولاًمقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضر هستند. فرد، در مقابله های ناسازگارانه به منظور کاهشفشار روانی، به رفتارهای مضر و مخرب رو می آورد. مقابله های ناسازگارانه افرادی که از این نوع مقابله…

راه های مقابله با فشارهای روانی منفی

راه های مقابله با فشارهای روانی منفی فهرست فشار آورهای روانی خود و دیگر هم کلاسی هایتان را مجدداً بررسی کنید. آیا درکلاس شما کسی هست که در زندگی خود فشار روانی نداشته باشد؟همه افراد با فشارهای روانی منفی متعددی مواجه هستند. آیا همه با این فشار آورهایروانی با روش…

عوامل جسمانی و روانی در سلامت روان

عوامل جسمانی و روانی در سلامت روان در روان شناسی سلامت، متغیرهای روان شناختی در دو نقش بررسی می شوند:1 عامل ایجاد بیماری های جسمانی: برخی از مسائل روانی در ایجاد انواع بیماری هایجسمانی مؤثر است؛ مثلاً کسی مانند خانم عسگری، که در زندگی خود فشار های زیادی راتجربه می…

نیازهای انسان

نیازهای انسان اوّل: نیازهای زیستینیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانی که قدری ارضاشوند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زیستی، لازمه حیات آدمیاست: خوراک، پوشاک و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت هایبدن به حد کافی ارضا نشوند، عمده فعالیت های…

مشاوره و روانشناسی در انتخاب هدفمند

مشاوره و روانشناسی در انتخاب هدفمند هدف، هر چیزی است که انسان سعی دارد به آن برسد و فکر می کند برای او مؤثر و مفیداست. وقتی فردی سعی می کند یک میلیون تومان به دست بیاورد، نمره عالی بگیرد، از دانشگاهفارغ التحصیل شود، به قله کوهی برسد، مشاوره و…

انگیزه های بیرونی

انگیزه های بیرونی با انگیزه های بیرونی چه چیزی را به دست می آوریم و با انگیزه های درونی چه چیزی را؟کدام یک مهم تر است؟ چرا؟ انگیزه های بیرونی در انگیزه بیرونی، عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد.در انگیزه درونی، فرد کار یا…

انگیزه چیست؟

انگیزه چیست؟ عاملی که ما را برمی انگیزد، به حرکت وا می دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهدرا انگیزه گویند. انگیزه چیست؟ انگیزه چیزی است که ما را به حرکت در می آورد و مسیری که باید طی کنیم را معین می کند.انگیزه ها می توانند، از…

پیامدهای ناتوانی در تصمیم گیری

پیامدهای ناتوانی در تصمیم گیری در یک آزمایش جالب، آزمایشگر در فضای آزمایشگاه به سگ آموخت تا با دیدن شکلدایره، پاسخ مورد نظر را ارائه دهد. سگ نباید به شکلی غیر از دایره، مثلاً شکل مربع، آن پاسخرا بدهد. بعد از کوششهای مختلف، سگ پاسخ درست را یاد گرفت. پیامدهای…

سبک تصمیم گیری اجتنابی

سبک تصمیم گیری اجتنابی ساسان اخیراً با چند نفر دوست شده است. وی در روزهای نخست از این موضوع ابرازرضایت می کرد، اما به تدریج متوجه شد که دوستان جدید وی رفتارهای شایسته ای ندارند.گاهی سیگار می کشند، از واژگان نامناسب استفاده می کنند و مردم آزاری می کنند. در…