علم در مورد خوشبختی چه میگوید

علم در مورد خوشبختی چه میگوید تنها حدود ۱0 درصد علت خوشبختی افراد به شرایط و موقعیتشان برمیگردد؛ آنچهبیشتر از همه خوشبختی شمارا تعیین میکند، شخصیت و پس از آن افکار و رفتارشماست؛ پس نگران نباشید، شما میتوانید خوشبخت بودن یا حداقل خوشبختتربودن را بیاموزید علم در مورد خوشبختی چه…

ترکیبی از عشق و رفتارهای دوستانه

ترکیبی از عشق و رفتارهای دوستانه رفتارهای دوستانه عاداتی هستند که باعث شکل گیری و تقویت یک رابطه می شوند.به مثال زیر توجه کنید:به محض برگشتن از سرکار، فرزندان خود را در آغوش می گرفت. سپس » الف « آقایلباس اش را عوض می کرد و به تماشای اخبار تلویزیون…

هدف داشته باشید

هدف داشته باشید کسانی که معتقدند دارند به خوشبختی نوع بشر کمک میکنند نسبت به زندگیشاناحساس بهتری دارند. بیشتر آدمها دوست دارند بخشی از یک چیز بزرگتر از خوشانباشند، فقط چون به آنها احساس رضایت و خوشبختی میبخشد هدف داشته باشید شما تنها کسی هستید که میداند چه چیزی سرشارتان…

به موفقیت های خود بها دهید

به موفقیت های خود بها دهید همیشه توجه داشته باشید که موفقیت ، پیروزی های بعدی را به دنبال میآورد و احساس خود کم بینی را از انسان دور می کند. به موفقیت های خود بها دهید کافی است تنها به یک چیزکه موجب بالندگی شماست و یا یک زمینه…

همسرتان را غافلگیر کنید

همسرتان را غافلگیر کنید گاهی اوقات کارهایی انجام دهید که همسرتان انتظار آنرا نداشته و غافلگیرشود. همسرتان را غافلگیر کنید برای مثال یک عکس که بیانگر یک خاطره خوش است را در معرض دیدش،روی میز کار یا حتی داخل کیفش قرار دهید. مواقعی که میدانید منتظر جمله یا عبارتی خاص…

به جای پول، روی زمان متمرکز باشید

به جای پول، روی زمان متمرکز باشید زمان -- بر خلاف تصور بیشتر افراد - منبعی بسیار ارزشمند است. افرادیکه این حقیقت را درک میکنند، از زمان برای ایجاد تجربههای گرانبها بهرهمیبرند به جای پول، روی زمان متمرکز باشید آیا زمانی را به یاد میآورید که آخرین بار خودتان را…

کارهایی را انجام دهید که دوست دارید

کارهایی را انجام دهید که دوست دارید موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر کاری کهانجام میدهید را دوست داشته باشید، موفق خواهید شد خوشبختی در داشتن پول نیست؛ در لذت به دست آوردن و تلاش خلاقانهاست. کارهایی را انجام دهید که دوست دارید کاملاً بدیهی است. اما…

به امروز فکر کنید، نه دیروز نه فردا

به امروز فکر کنید، نه دیروز نه فردا وقتی یک در خوشبختی بسته میشود، در دیگری به رویتان باز میشود، امامعمولاً ما آنقدر به آن در بسته چشم میدوزیم که در جدیدی که باز شده استرا نمیبینیم. هلن کلر نادان خوشبختی را در دوردستها میجوید، دانا آن را زیر پای…

چگونه می توانم به یک دوست کمک کنم

چگونه می توانم به یک دوست کمک کنم کسی کھ افسرده استاگر کسی کھ افسرده است را می دانید، آن را نیز تحت تاثیر قرار می دھد. اولین و مھمترین کاری است کھمی توانید برای کمک بھ یک دوست یا نسبی کھ افسردگی داشتھ باشید، کمک بھ او در تشخیص…

عصاره گیاه سنت جان

عصاره گیاه سنت جان عصاره گیاه سنت جانیک بوتھ و گیاه وحشی با گل ھای زرد برای قرن ھا در بسیاری از داروھای گیاھی و عامیانھ استفاده شدهاست. امروزه در اروپا، برای درمان افسردگی خفیف تا متوسط، بھ طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.در ایالات متحده، این یکی از…