لیست مهمونی خداوند

لیست مهمونی خداوند خداوندی که ما رو به مهمونی بزرگ این زندگی دعوت کرده یکلیستی از همه نعمت ها رو در مقابل ما قرار داده که از بین اونها گزینش کنیم : • فقر یا ثروت• موفقیت یا شکست وناکامی• عشق و دوست داشتن یا دل شکستن وتنفر• احساس خوشبختی…

تاثیر انتخاب درست بر زندگی شما

تاثیر انتخاب درست بر زندگی شما ما با گزینش درست مسیر زندگیمون میتونیم قدرت و تواناییخودمون رو شکوفا کنیم . همه ما انسان ها در وجودمون قدرتذاتی داریم، و این تعیین و گزینش های ماست که به این قدرتدرونی درجه و شدت میده ، یکی با انتخابش به سمت ورزش،…

تعریف حق انتخاب در زندگی شما

تعریف حق انتخاب در زندگی شما از نظرعلمی بیرون کشیدن و برگزیدن چیزی یا کسی از میان یکمجموعه رو انتخاب میشه تعریف کرد یا به مفهومی ساده تر، هرفردی در مورد زمینه های مختلف زندگیش مقابل تعدادی از گزینهها و آیتم ها قرار میگیره و با بیرون کشیدن و گزینش…

معرفی انواع رفتار های اشتباه روانی-جنسی

معرفی انواع رفتار های اشتباه روانی-جنسی در ترکیب واژگان رفتار های اشتباه روانی-جنسی ، منظورم از رفتار های اشتباه، عملکرد هایی است که برخلاف جریان فطرت است و انسان با آن عملکرد ها آرام و قرار دائم و اصیل نمی یابد. اگر روی عبارت روانی-جنسی تأکید دارم، چون فکر کردن…

چگونه خلاقیت ذهن رو شکوفا کنیم؟

چگونه خلاقیت ذهن رو شکوفا کنیم؟ یک کاغذ و خودکاری بیارید و این دو کار رو انجام بدیدکار او ل بدون اینکه خودکارتون رو بلند کنید از روی کاغذشروع کنید به کشیدن ده شکل مختلفکار دو م شروع کنید به کشیدن خط های بینظم و شلوغروی کاغذ و بعد از…

چرا باید به آرزوها تصویر بدیم ؟

چرا باید به آرزوها تصویر بدیم ؟ ما در زندگی فقط چیزهایی رو میبینیم که برای ما قابلدیدن و قابل لمسه و ما فقط و فقط میتونیم اونارو قبولکنیم. اما برای قبول کردن چیزی که الآن ما نداریم وقابل لمس نیست برامون توی قدم اول بایستی یک تصویرواضح و مشخص…

مشورت با همسر

مشورت با همسر مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم شودزن و شوهر هرکدام به نوبه خود صاحب تجربه اند و هم بعض ا از علم و دانشیبرخوردار هستند که هرکدام بهنوبه خود در گره گشایی مسائل زندگی کارساز است.از سویی دیگر، از لوازم شریک زندگی قرار…

انگیزه داشته باشیم!

انگیزه داشته باشیم! راستش این است که ما میتوانیم مثل هر فرد دیگری که تنبلی میکند، زندگی عادی ای داشته باشیم.ولی حواسمان باشد مهم ترین عامل موفقیت عادی نبودن است.اکثر افراد فکر میکنند در دنیا دو راه وجود دارد. یکی راهی که به شکست میانجامد –مثل درسخواندن-. و یک راه…

مغز را تربیت کنی، برایت کار میکند.

مغز را تربیت کنی، برایت کار میکند. ایوان پاولف –یک عصب شناس روسی که برنده جایزه نوبل شده است- در زمینه شرطی سازی مغزفعالیت میکرده. پاولف به یک سگ غذا میداد. هنگام دیدن غذا، آب دهان سگ راه میافتاد. بعد ازمدتی متوجه شد حتی زمانی که غذا همراه ندارد، سگ…

چگونه سخت کوشی را جایگزین تنبلی کنیم؟

چگونه سخت کوشی را جایگزین تنبلی کنیم؟ تبدیل شدن به فردی سخت کوش که واقعا سخت کوش است حدود سه سال زمان میبرد. ولی اینجمله به این معنا نیست که قبل از این سه سال ما واقعا سخت کوش نیستیم. سخت کوش شدن یکمسیر است که باید طی شود. و…