داروی افسردگی

داروی افسردگی داروھای ضد افسردگی برای عادی سازی مواد شیمیایی مغز بھ نام نوروترانسمیترھا، مخصوصا سروتونین ونوراپی نفرین، کار می کنند. دیگر داروھای ضد افسردگی بر روی دوپامین مضر نیستند. دانشمندان در حال مطالعھ افسردگی متوجھ شده اند کھ این مواد شیمیایی خاص در حالت نظارتی دخیل ھستند، اما از…

زنان چگونه افسردگی را تجربه می کنند؟

زنان چگونه افسردگی را تجربه می کنند؟ افسردگی در میان زنان بیشتر از مردان است. زیست شناسی، چرخھ زندگی، عوامل ھورمونی و روانیاجتماعی منحصر بھ زنان ممکن است با میزان افسردگی بالاتر زنان مرتبط باشد. محققان نشان داده اند کھھورمون ھا بھ طور مستقیم بر شیمی درمانی تاثیر می گذارد…

چه بیماری ھایی اغلب با افسردگی ھمراه ھستند؟

چه بیماری ھایی اغلب با افسردگی ھمراه ھستند؟ افسردگی اغلب با بیماری ھای دیگر ھمبستگی دارد. چنین نگرانی ھا ممکن است پیش از افسردگی، باعث آنشود، و یا یک نتیجھ از آن باشد. بھ احتمال زیاد ساختار افسردگی و سایر بیماری ھا برای ھر فرد و وضعیتمتفاوت است. چه بیماری…

دوست داشتن یک رویا

دوست داشتن یک رویا پدر و مادرم همواره رؤیاهایم را جدي میگرفتند. هنگامی که به عنوان یک کودك به پدرمدربارة موضوعی که مورد علاقهام بود میگفتم - مهندسی، جغرافیا، قلابدوزي، روانشناسی،موسیقی بود یا هوانوردي - او بلافاصله من را در معرض آخرین نظریهها و ایدهها در آن زمینه قرار میداد.…

بردبار و شکیبا باشید

بردبار و شکیبا باشید در عبري کلمات سول (رنج)، سیبولت (استقامت) و سولانت (شکیبایی) از ریشهاي یکساننشأت میگیرند. براي رشد و تکامل باید شکیبایی، استقامت، بیاموزیم که گاهی رنج به همراهدارد. انتظار اینکه دگرگونی فردي، بیزحمت و سریع است، راهی مطمئن براي ناامیدي و ناکامیاست. بردبار و شکیبا باشید به…

سخاوتمندانه رفتار کنید

سخاوتمندانه رفتار کنید بسیاري افراد - آگاهانه یا ناآگاهانه - بر اساس این فرض و گمان عمل میکنند که هنگامی کهچیزي را میبخشند بدون اینکه د ر عوض آ ن پاداش فوري و ملموسی به دست آورند، ضررمیکنند. جهانبینی آنها پیرامون این تصور دور میزند که اندازة کیک ثابت است…

دیدگاهتان را تغییر دهید

دیدگاهتان را تغییر دهید گاهی فقط تغییر دادن دیدگاه و نگاه کردن به موقعیتی دشوار به گونهاي متفاوت میتواند بهما کمک کند تا بر احساس گیر افتادن چیره شویم. دیدگاهتان را تغییر دهید میتوانیم به یک موقعیت که احساس تهدید رافرا میخواند به عنوان یک چالش بنگریم و واکنش بسیار…

رهبری کنید!

رهبري کنید! تاریخ از نمونههایی از افراد عادي که رهبران پرجذبه را دنبال کردند و مرتکب رفتارهاي خشندهشتناك شدند، پر است. چه هیتلر که پیرواناش را به ارتکاب نسلکشی هدایت کرد، یا جیمجونز که پیرواناش را به خودکشی دستجمعی هدایت کرد، اینها و دیگر رهبران از سیرتیطبیعی و مشترك که…

به سمت بیرون متمرکز شوید

به سمت بیرون متمرکز شوید گمان میکنم افسردگی در بخشهاي وسیعی از دنیاي مدرن، حداقل در بخشهایی، به دلیلاینکه تجزیه و تحلیلِ خود تشویق میشود و کتابهاي خودیاري فراوان هستند، در حال افزایشاست. مردم دربارة سلامت روانیشان نسبت به صد سال قبل نگرانترند و خود نگرانی ممکن استموجب ناخشنودي شود:…

فروتن باشید

فروتن باشید در حالی که خودبزرگبینی نشانهاي از سستی و نبود اعتماد به نفس است، فروتنی عیار یکانسان با عزت نفس بالاست. هنگامی که به خودم احترام میگذارم، به احتمال بیشتري با فروتنی« درست کردن » رفتار میکنم. به این دلیل که به بالابردن خودم در پیش چشمان دیگران برايخود-پندارة…