قبل از خواب کارهای فردا را بنویسید تا سریع‌تر بخوابید

قبل از خواب کارهای فردا را بنویسید تا سریع‌تر بخوابید!♻️ قبل از خواب کارهای فردا را بنویسید تا سریع‌تر بخوابید یک مطالعه جدید نشان می‌دهد کسانی که شب‌ها در به خواب رفتن مشکل دارند، نوشتن فهرست کارهایی که باید روز بعد انجام دهند قبل از رفتن به رختخواب به آنها…

انواع شخصیتهای بدجنس

انواع شخصیتهای بدجنس ۱- خودشیفتگان این گروه از افراد به طور خستگی ناپذیر مشغول تبلیغ ویژگی های هستند که در خود سراغ دارند و به نظرشان، همان توانایی ها باعث برتری شان نسبت به بقیه می باشد. این گروه از افراد از هیچ فرصتی برای مهم جلوه دادن خود و…

مشاوره گوش دادن فعالانه

مشاوره گوش دادن فعالانه گوش دادن فعالانه، افراد را به ادامه گفتگو تشویق می کند و نشانمی دهد که تمام توجه شما معطوف به آن مکالمه است.یک شنونده خوب، با شوق و ذوق در گفتگو غرق می شود و گوینده راترغیب به ادامه صحبت می کند و اصطلاحاً هر دو…

مشاوره شغلی متنوع کردن مشاغل

مشاوره شغلی متنوع كردن مشاغل يكي از آثار جانبي تغييرات سريع در محيط كار، ايجاد فرصتي است تا ازچند شغل متفاوت در طول عمر لذت ببرند. مردم در زمان هاي قديم، شغليا حرفه اي را ميآموختند تا در طول زندگي كاري خود از آن استفاده كنند. امروزه، تقاضاي كسب مهارت…

زمانی برای ورزش

زماني براي ورزش با وجود زندگي پرمشغله، شما بايد قادر باشيد كه حتماً دو تا 20 دقيقه رادر هر هفته، به تمرينات هوازي اختصاص دهيد. البته سه تا 20 دقيقههم بهتر است. در اينجا هدف، رسيدن به آرامش است. خود را با حالتيآشفته به سوي تناسب اندام سوق ندهيد و…

مشاوره و روانشناسی کارهای روزمره

مشاوره و روانشناسی كارهاي روزمره اگر از شب قبل آماده نباشيد، روز بعد به دردسر خواهيد افتاد؛ زيرا نتيجهآن حضور شما در سر كار با حالت خستگي، پريشان حالي و استرسخواهد بود. در زير به مواردي كه به شما كمك مي كند تا صبح آراميداشته باشيد، اشاره مي شود. مشاوره…

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم ایجاد حد و مرز برای سلامت فیزیکی و روانی، لازم و ضروری است. یک مرزبندی سالم به فرد احساسامنیت میدهد. حد و مرز سالم به حفظ تعادل و احترام به خود منجر میشود و اجازه میدهد تا در روابطنزدیک خود،…

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

نقش مهم کلاس هاي ضمیمه در پیشرفت تحصیلی پژوهشگر در مورد نقش مهم کلا س هاي ضمیمه در پیشرفت تحصیلی و سازگاري هاياجتماعی دیرآموزان چنین نتیجه گیري می کند:1 -توصیه می شود که کلا س هاي ضمیمه در سطح گسترده تري در کشور تشکیل شود. به نحوه ايکه در تمام…

مشاوره و روانشناسی استرس جوانان

مشاوره و روانشناسی استرس جوانان ناکامی نیز مانع رسیدن شخص به هدف می شود، واکنش هاي گوناگونی که افراد در برابر ناکامی از خود نشان می دهند نمایندهوضع و ساختمان روانی و شخصیتی آنان است استرس نیرویی است که چون بر سیستمی وارد شود آن را دگرگون می کند. نیروهاو…

مشاوره و روانشناسی روابط صمیمانه

مشاوره و روانشناسی روابط صمیمانه ١- گامھای یک تا سھ از تمرین شمارهی یک را تکرار کنید، موھبتھاتان را بشمارید، بنویسید کھچرا شکرگزارید. ھریک از موارد نوشتھ شده را در لیست بخوانید و در پایان ھر موھبت، کلمھیسپاسگزارم را سھ بار تکرار کنید و تا آنجاکھ میتوانید حس سپاسگزاری داشتھ…