هرگز از گفتن دوستت دارم خسته نشوید

هرگز از گفتن دوستت دارم خسته نشوید عبارتی است بدین سادگیدوستت دارم. گفتن این کلمه آسان است، « : نیرومندتر یافت شود. فرنسوا ویون شاعر فرانسوی گفته استاما هنوز هم من وقتیکه این جمله را به زبان می آورم قلبم فرو میریزد، زیرا معنای آن همچون صدای زنگ.» معبد پرطنین…

ویژگی های اختلال دوقطبی درکودکان

ویژگی های اختلال دوقطبی درکودکان همانطور که قبلا نیز اشاره شد اختلال دوقطبی یک بیماری روانی است که مشخصهاش تغییر حالشدید، شامل حالتهای هیجانی بالا )مانیا( و پائین )افسردگی( است. این وضعیت قبلاً بیمارینامیده میشد. آغاز اختلال دوقطبی معمولاً از اواخر دوره نوجوانی یا اوایل » افسردگی مانیایی «دوران بلوغ…

مداوی یکدوره افسردگی

مداوی یکدوره افسردگی داروهای افسردگی معمولاً باید به داروهای تثبیتکنندهی خُلقی اضافه شوند. متداولترین اینداروها مهارکنندههای جذب سروتونین اند. این داروها بر یک ماده شیمیائی در مغز به نامسروتونین تاثیر گذاشته و به نظر میرسد که با مصرف این داروها نسبت به داروهای دیگر احتمال مداوی یکدوره افسردگی تغییر خُلق…

مشاوره فردی در خیال خام ماندن

مشاوره فردی در خیال خام ماندن گاهی هم نوعی ناهوشیاری و تصورات غلط و موهوم باعث می شود تصور کنیم بعد از ازدواج همه چیز به خوبی وخوشی سپری می شود و خصوصیات نامطلوب همسرمان تغییر می کند و خود به خود مطلوب ما می شود. درحالی که تجربه نشان…

آمار ازدواج سفید در ایران

آمار ازدواج سفید در ایران درباره اولویت هاي پرداختن به مساله ازدواج جوانان باید عنوان نمود که: هما نطور کهمیدانیم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما در سنین جوانی قرار دارند و در این سنینشاهد حجم قابل توجهی از وقایع اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی ه ستیم. در چند…

مشکلات ناشی از انتخاب همسر از طریق سایت های اینترنتی

مشکلات ناشی از انتخاب همسر از طریق سایت هاي اینترنتی از آنجایی که سایت هاي همسر یابی یک فضاي مجازي است و با دنیاي واقعی که پیروسنت و مراسمات مختلف می باشد و یک فضاي عینی است، بسیار متفاوت است. اهدافمخاطبین اینگونه سایت ها مشخص نیست که آیا با نیات…

مشاوره روانشناسی اصول و مولفه های مدرنیسم

مشاوره روانشناسی اصول و مولفه هاي مدرنیسم 1 علمگرایی-2 عقلگرایی مشاوره روانشناسی اصول و مولفه هاي مدرنیسم 3 انسانگرایی-4 فردگرایی(اصالت فرد)-5 برابرگرایی-6 ماديگرایی-7 احساس باوريیعنی عاطفه و احساسات انسان به عنوان یگانه منشأ داوري در قبال حس ن و یا قبح افعالبه حساب میآید.-8 پیشرفت باوري-9 سنت ستیزي-10 فردگرایی و…

مشاوره ازدواج اجابت کردن خواسته های هر دو طرف

مشاوره ازدواج اجابت كردن خواسته هاي هر دو طرف يك زوج در مورد گذراندن تعطيلات كريسمس دچار مشكل شده بودند يكي ميگفت:"تو ميگويي ميخواهي تعطيلات كريسمس را با خانواده توبگذرانيم چون پدرت سرطان دارد و پيش بيني نميكني كه او بتواند تا كريسمس سال آينده زنده بماند" و ديگري ميگفت…

مشاوره روانشناسی عمده ویژگی هر کودک خشونت گرا

مشاوره روانشناسی عمده ویژگی هر کودك خشونت گرا 1 ایجاد مزاحمت می کنند و حالت دفاعی به خود می گیرند.-2 دیگران را مدام سرزنش می کنند.3 نظم و انضباط ندارند-4 با والدین رابطۀ خوبی ندارند. مشاوره روانشناسی عمده ویژگی هر کودك خشونت گرا -5 از مدرسه و معلم خاطرة خوشی…

مشاوره خانواده منفعل بودن

مشاوره خانواده منفعل بودن مشاوره خانواده منفعل بودن اکثر افراد خجالتی برای شروع گفتگو منتظر فرد مقابل هستند که صحبت را شروع کند و نقش انفعالی را در پیش میگیرند، فکرش را بکنید که نفر مقابل هم فردی خجالتی و کمرو باشد، آنوقت اصلاً گفتگویی شکل نمی گیرد و یا…