رها کنید

رها کنید بدن و ذهنام یک سیستم واحد و یکپارچه را تشکیل میدهند. هر چیزي که یکی از اجزاءاین سیستم را تحت تأثیر قرار دهد معمولاً دیگري را هم متأثر میکند. هر حالت احساسی یاروانی تأثیري ژرف بر وجود جسمانی ما دارد - چه خوب و چه بد. این بدین…

امیدوار و خوشبین باشید

امیدوار و خوشبین باشید بدبینها، خوشبینی را بهعنوان این که بیپایه و اساس و غیر واقعی است، رد میکنند. ود ر حالی ک ه درست است ک ه بر اساس تعریف، خوشبینها آرزوهایی رفیع و رؤیاهایی بلنددارند، این امیدها و رؤیاها میتوانند پیشگوییهایی خود برآورده شونده گردند: به مرور زمانمیتوانند…

شوخطبعی و خوشدلی به بار آورید

شوخطبعی و خوشدلی به بار آورید روانشناسان از عبارت بازسازي شناختی براي توصیف توانایی نگاه کردن به یک موقعیت از جنبههاي متفاوت، استفاده میکنند. در لحظات دشوار و در شرایط سخت، نگاه کردن به چیزها اززاویهاي جدید، شامل دیدن عناصر فکاهی - سمت روشنتر و درخشانتر - گرفتاريهایمان،میتواند برايمان مفید…

پیشنهادها را پذیرا باشید

پیشنهادها را پذیرا باشید یکی از ویژگیهاي مشخص کننده کمالگرایان، حالت تدافعی آنها در رویارویی با انتقاداست. چرا؟ زیرا انتقاد، کاستی را نشان میدهد، و این موردي است که یک کمالگرا قبول آن رادشوار مییابد. بسیاري افراد، نه تنها کمالگرایان، روشنفکر و بلند نظر بودن هنگام انتقاد را بهراستی دشوار…

بستایید و تعریف کنید

بستایید و تعریف کنید تعریفها فقط عبارتهاي دور انداختنی و یکبار مصرف که شنیدنشان لذتبخش است،نیستند. اگر در قدردانی و درك خصایص مثبت دیگران قصور بورزیم، خصوصیات مثبت، کمتر وکمارزشتر خواهند شد و مقدار کمتري از آن خواهیم داشت. هر بار که تلاش به خرج میدهم تااز همسرم، فرزندم، کارمندم،…

بخت و اقبال خودتان را خلق کنید

بخت و اقبال خودتان را خلق کنید فرصتها به ندرت بر در ما میکوبند - به صورت یک اتفاق، یک رویارویی شانسی، یک هدیۀغیر منتظره، یک شگفتی - و ما به آنها توجهّ نمیکنیم. ما آنها را رد میکنیم و به زندگیمانادامه میدهیم مثل اینکه اتفاق مهمی نیفتاده است. بخت…

به دنبال برد-برد باشید

به دنبال برد-برد باشید در بیشتر مشاجرهها - خواه یک کشمکش جزئی خانوادگی یا یک تعارض عمدة سیاسی -پیدا کردن راهحلی که به هر دو طرف سود برساند، ممکن است. هنگامی که براي جنگیدن وشکست دادن رقیبام برنامهریزي میکنم، در نهایت در موقعیتی قرار میگیرم که به جاي ایجادبیشترین ارزش،…

فعالانه از سختیها درس بگیرید

فعالانه از سختیها درس بگیرید اگرچه براي خودم آرزوي سختی و مشقت ندارم، سختی اغلب پیدایم میکند، و در آن موقع،من یک انتخاب دارم. میتوانم با آن به عنوان یک تجربۀ به کلی منفی - که باید هرچه زودترپشت سر بگذارم و هرگز دوباره به آن فکر نکنم - برخورد…

با اطمینان و سربلندی حرکت کنید و گام بردارید

با اطمینان و سربلندي حرکت کنید و گام بردارید هنگامی که با شانههایی خمیده، کشانکشان، یا با سري پایین وارد اتاقی میشویم، نبوداطمینان و انرژي را منتقل میکنیم. هنگامی که با وضعیتی طبیعی، با گامی مستحکم، شانه هايگشوده و آزاد، وارد میشویم پیامی بسیار متفاوت - و مثبت - به…

هرگز رؤیاهاتان را رها نکنید

هرگز رؤیاهاتان را رها نکنیدا برایان تریسی میگوید:« فرد در چه سنی باید رؤیاهایش را فراموشکند؟ هرگز. هنری فورد و راکفلر این حرف رازده اند که“شما فقط به اندازه ی رؤیاهاتان جوان یا پیرهستید . ”تا زمانی که رؤیاها، چش ماندازها و اهداف تانرا دنبال می کنید زنده هستید. هرگز…