انتقال سیناپسی

انتقال سيناپسي پيامي که از طريق سيناپس انتقال مي يابد، به دو شکل مي تواند نورونِ مجاور را تحريک کند :١. مي تواند موجب برانگيختگي ( فعال سازي ) نورونِ مجاور شود.٢. مي تواند موجب بازداري ( مهاِر) نورونِ مجاور شود. انتقال سيناپسي اينکه يک نورون، موجب برانگيختگي نورونِ مجاورش…