انواع نورون ها

انواع نورون ها ١. نورونهاي حسي : نورونهاي حسي به محرک هاي معيني که به سيستم هاي حسي وارد مي شوند( مثلا نور، امواج صوتي، لمس يا بعضي مواد شيميايي ) واکنش نشان مي دهند. انواع نورون ها ٢. نورونهاي حرکتي : نورونهاي حرکتي تکانه هاي الکتريکي را به سمتِ…