بخشش باعث ایجاد اعتماد دوباره نمیشود

بخشش باعث ايجاد اعتماد دوباره نميشود شوهري به لحاظ جنسي به همسرش وفادار نبوده است و پس از مدتي از اين كار دست كشيده و از همسرش عذرخواهي كرده است. همسر او درجلسه ي مشاوره به من گفت: " فكر ميكنم كه او را بخشيده ام اما به او اعتماد…