بخشش باعث ایجاد اعتماد دوباره نمیشود

بخشش باعث ايجاد اعتماد دوباره نميشود شوهري به لحاظ جنسي به همسرش وفادار نبوده است و پس از مدتي از اين كار دست كشيده و از همسرش عذرخواهي كرده است. همسر او درجلسه ي مشاوره به من گفت: " فكر ميكنم كه او را بخشيده ام اما به او اعتماد…

بخشش خاطرات ما را نابود نمیکند

بخشش خاطرات ما را نابود نميكند گاهي اوقات شنيده ام كه مردم ميگويند:"اگر فراموش نكرده باشيد،نبخشيده ايد" اين جمله درست نيست.ذهن انسان هر تجربه اي را ضبط ميكندخوب باشد يا بد، خوشايند ي ا ناخوشايند . روانشناسان توضيح داده اند كه ذهن انسان دو بخش دارد، ذهن خودآگاه و ذهن…

بخشش واقعی

بخشش واقعی دوستان این رفتار دیگران که در دوران نوجوانیم برایم اتفاق افتادهبود فقط یک نمونۀ واقعی است که در زندگی هر شخصی به وجودمیآید . باعث کاهش اعتمادب هنفس میشود. این عوامل، چه درمحیط خانواده چه در بین دوستان چه در مدرسه و چه در محیطکاری ما اتفاق میافتد…