به آینده فکر کنید

به آینده فکر کنید یک راه عالی برای پیش رو قرار دادن همه چیز و تعیین اینکه اتفاقات روز چطوربر اعتمادبه نفس شما تاثیر بگذارد این است که نگاهی به آینده بیندازید. ازخودتان بپرسید:آیا این مسئله در 5 سال آینده مسئله مهمی خواهد بود و یادمن خواهد ماند؟ این باعث…