دیدگاهتان را تغییر دهید

دیدگاهتان را تغییر دهید گاهی فقط تغییر دادن دیدگاه و نگاه کردن به موقعیتی دشوار به گونهاي متفاوت میتواند بهما کمک کند تا بر احساس گیر افتادن چیره شویم. دیدگاهتان را تغییر دهید میتوانیم به یک موقعیت که احساس تهدید رافرا میخواند به عنوان یک چالش بنگریم و واکنش بسیار…