سیستم نبوغ در مدرسه

سیستم نبوغ در مدرسه در سیستم آموزشی ما در اولویت اول قرار گرفتن کنکور باعث شده که کل فلسفه آموزش از معنا تهیشود. سالانه میلیاردها تومان از پول خانواده ها و هزاران ساعت ازعمر دان شآموزان و معلمان صرف آموزشگاه ها و کلا سهای آمادگیکنکور میشود. سیستم نبوغ در مدرسه…