شخصیت اجتنابی

شخصیت اجتنابی گروهی كه دارای این شخصیت اند، بسیار محافظه كارند، با هیچ موقعیتی مقابله نمی كنند، سعی میكنند از هر موضوع مشكوكی فاصله بگیرند، ترسو هستند، از رویارویی با مردم و یا از یك استرس فرارمی كنند. در زندگی خود حاضر به هیچ ریسكی نیستند، یك زندگی ثابت و…