شخصیت حاکم

شخصیت حاکم شخصیت حا کم دوست دارد که همه چیز را تحت کنترل داشته باشد.حا کم غالباً به خوبی میداند که چه اقدامی در یک موقعیت مفروض، نتیجه بخشو کارآمد خواهد بود. حا کم ها باور دارند که مصلحت گروه یا اجتماع را میدانند و ا گردیگران بینش مشترکی با…