شخصیت حاکم

شخصیت حاکم شخصیت حا کم دوست دارد که همه چیز را تحت کنترل داشته باشد.حا کم غالباً به خوبی میداند که چه اقدامی در یک موقعیت مفروض، نتیجه بخشو کارآمد خواهد بود. حا کم ها باور دارند که مصلحت گروه یا اجتماع را میدانند و ا گردیگران بینش مشترکی با…

شخصیت جدی

شخصیت جدی جدی ها، اشخاصی خشك و جدی هستند و برای ابراز احساسات جایی باقی نمی گذارند. آنها ازتوانمندی های خود مطلع هستند، اما در ضمن محدودیت های خود را نیز می شناسند. آنها گرفتار خودبزرگ بینی نمی شوند و خود را مسئول اعمال خویش می دانند. این شخصیت ها،…

شخصیت حساس

شخصیت حساس 1 آشنایی: حساس ها آشناها را به ناآشناها ترجیح می دهند. آنها با عادت، تكرار و یكنواختی، سازگاری -دارند.2 توجه به دیگران: حساس ها به نظر دیگران درباره خودشان عمیقاً توجه دارند، و برایشان بسیار مهم -است كه دیگران راجع به آنها چگونه می اندیشند. شخصیت حساس 3…

شخصیت حساس

شخصیت حساس 1 آشنایی: حساس ها آشناها را به ناآشناها ترجیح می دهند. آنها با عادت، تكرار و یكنواختی، سازگاری -دارند.2 توجه به دیگران: حساس ها به نظر دیگران درباره خودشان عمیقاً توجه دارند، و برایشان بسیار مهم -است كه دیگران راجع به آنها چگونه می اندیشند. شخصیت حساس 3…

شخصیت نمایشی

شخصیت نمایشی شخصیت نمایشی می تواند روی زندگی همه اطرافیان خود اثر بگذارد.ویژگی های شخصیتی وی عبارت اند از: 1 احساسات: زنان و مردان نمایشی در یك دنیای احساسی زندگی می كنند.احساس گرا هستند، -احساسات وعواطف خود را ابراز می كنند، گرم و پرمحبت هستند. شخصیت نمایشی 2 زندگی را…

شخصیت اجتنابی

شخصیت اجتنابی گروهی كه دارای این شخصیت اند، بسیار محافظه كارند، با هیچ موقعیتی مقابله نمی كنند، سعی میكنند از هر موضوع مشكوكی فاصله بگیرند، ترسو هستند، از رویارویی با مردم و یا از یك استرس فرارمی كنند. در زندگی خود حاضر به هیچ ریسكی نیستند، یك زندگی ثابت و…

شخصیت ماجراجو

شخصیت ماجراجو زنان و مردان ماجراجو، تن به خطراتی می دهند كه سایرین از انجامش ابا دارند، آنها برخلاف اغلب ما،نگران و وحشت زده نمی شوند، آنها در لبه ها زندگی می كنند، با محدودیت ها می ستیزند و جان خودرا به مخاطره می اندازند. برای آنها تن به خطر…

شخصیت با خصیصه های فردی

شخصیت با خصیصه های فردی زنان و مردان با ویژگی خصیصه های فردی، به هیچ شخص دیگری شباهت ندارند. شش ویژگی و رفتارزیر از جمله خصوصیات بارز سبك خصیصه های فردی است. شخصیت با خصیصه های فردی 1 زندگی درونی: افراد با این ویژگی تحت تأثیر باورها و احساسات خود…

شخصیت فارغ البال

شخصیت فارغ البال مردان و زنان فارغ البال بیشتر با ویژگی های زیر شناخته می شوند.1 آنها حق مسلم خود می دانند كه هر طور می خواهند از زندگی لذت ببرند. آنها به آسایش و راحتی -خود بها می دهند. برای وقت آزادشان ارزش فراوان قائلند و می خواهند خوشبختی…