عملیاتی کردن برنامه ها

عملياتي كردن برنامه ها الف) از سوي تيم تخصصي ما و هر شش ماه يك بار برنامه مراقبت مناسب، برايزندگي فرزندان تدوين شود. عملياتي كردن برنامه به صورتي باشد كه فرزندحداكثر بهره وري لازم از برنامه زندگي ومراقبت پيش بيني شده را داشته باشد.ب) متناسب با هر فصل سال مانند…