لوب های مغز

لوب هاي مغز اين لوب در بخش جلويي هر نيمکره قرار دارد و همانطور که در شکل بالا نيز مي بينيد، شکاف هايمرکزي و جانبي بين اين لوب و ديگر لوب ها فاصله انداخته است. لوب هاي مغز يکي از بخش هاي مهم لوب پيشاني،قشر حرکتي نام دارد. قشر حرکتي،…