لیست نیازهای زنان و مردان

لیست نیازهای زنان و مردان برای تهیه لیست نیازهای همسرتان میتوانید از سوال های زیر استفاده کنید:پرسشهایی برای مردانمیزان محبت به همسرتان را با مقیاس ده نمره ایرتبه بندی کنیدشماره ۱=عدم محبتشماره ۱۰=بسیار با محبت است.1️⃣سپس از خودتان بپرسید :چقدر به همسرم محبت می کنم؟اگر قرار باشد او به من…