لوب های مغز

لوب هاي مغز اين لوب در بخش جلويي هر نيمکره قرار دارد و همانطور که در شکل بالا نيز مي بينيد، شکاف هايمرکزي و جانبي بين اين لوب و ديگر لوب ها فاصله انداخته است. لوب هاي مغز يکي از بخش هاي مهم لوب پيشاني،قشر حرکتي نام دارد. قشر حرکتي،…

مغز میانی

مغز مياني اين بخش از مغز در پستانداران ( از جمله انسان ) نسبت به ديگر مهره داران يعني پرندگان، خزندگان، دوزيستان و ماهي ها تا اندازه ي کوچکتر است. مغز مياني از دو قسمت تشکيل شده است : مغز مياني اين قمست از مغز مياني از دو برجستگي به…

غذای مغز

غذای مغز تمايل غذايي کودک، شير مادر است، برحسب بررسي، خوردن شير مادر به مدت 24 «ماه منجر به نمره آي کيو بيشتر و عملکرد مدرسه بالاتر در آنها مي شود. مغز کودک انسان، درطول دو سال اول زندگي با سرعت بيشتري رشد مي کند. از وقتي که مي دانيم…

بخش های دو نیمکره مغز

بخش های دو نیمکره مغز میانمغز، ساختار متعددی دارد که مهم ترین آن دستگاه فعال ساز شبکه ای است.پیامهای مربوط به خواب و برانگیختگی از این طریق منتقل میشود. مغزپسینشامل بصل النخاع، پل مغزی و مخچه است. بخش های دو نیمکره مغز بص لالنخاع دارای کارکردهایمتعددی است که مهم ترین…