نسبت به خودتان واقعگرا باشید

نسبت به خودتان واقعگرا باشید یکی از مواردی که میتواند باعث شود در مورد خودتان احساس رضایت کنید، ایناست که انتظارات واقعگرایانه داشته باشید. هر فردی ممکن است در طول زندگیاشبا چالشهایی روبهرو شود، نسبت به خودتان واقعگرا باشید احساس ناامیدی کند یا اشتباههایی مرتکب شود. شما بایدقبول کنید که…