عادت های خوب ایجاد کنید

عادت های خوب ایجاد کنید برایان تریسی می گوید: «عادت های خوب در خودتان ایجاد کنید و در آنها مهارت کافیبه دست آورید. یکی از چیزهایی که زندگی من را تغییر داد این کشف بود که می توانهمه ی عادت ها را با تکرار فرا گرفت. » عادت های خوب…