رابطه ی بین احساسات و انتخاب های زندگی

رابطه ی بین احساسات و انتخاب های زندگی احساسات در وجود ما یه جزء نهفته هستش و با بروز یک عملیا رفتار این احساسات بیدار شده و عکس العمل جسمی در ما بهوجود میارن. رابطه ی بین احساسات و انتخاب های زندگی خوب مسلما بنا به اون شرایط جسمی و…

حق انتخاب همسر

حق انتخاب همسر همونطوری که در قرآن اومده: برای خودتان همسران شایستهانتخاب کنید تاکید پیشوایان و بزرگان دینی و خداوند در کتابقرآن به همین موضوعه، زیرا این انتخاب یکی از مهم ترینانتخاب های زندگی هر فردی می تونه باشه. حق انتخاب همسر همونطور که خداوند می فرماید: و آرامش شما…

دیدگاه شما به برگزیدنهای زندگیتون

دیدگاه شما به برگزیدنهای زندگیتون من مي تونم تعیین كنم كه قرباني دنيا باشم يا يه ماجراجو درجستجوی راههای بهتر زندگی کردن ؛همه چيز بستگي به روشنگاه من و شما به زندگي داره هر تغییر توی زندگی نتیجه گزینشهای ماست، پس بازم میگم همیشه بهترین گزینشمون رو انجامبدیم. دیدگاه شما…

لیست مهمونی خداوند

لیست مهمونی خداوند خداوندی که ما رو به مهمونی بزرگ این زندگی دعوت کرده یکلیستی از همه نعمت ها رو در مقابل ما قرار داده که از بین اونها گزینش کنیم : • فقر یا ثروت• موفقیت یا شکست وناکامی• عشق و دوست داشتن یا دل شکستن وتنفر• احساس خوشبختی…

تاثیر انتخاب درست بر زندگی شما

تاثیر انتخاب درست بر زندگی شما ما با گزینش درست مسیر زندگیمون میتونیم قدرت و تواناییخودمون رو شکوفا کنیم . همه ما انسان ها در وجودمون قدرتذاتی داریم، و این تعیین و گزینش های ماست که به این قدرتدرونی درجه و شدت میده ، یکی با انتخابش به سمت ورزش،…

تعریف حق انتخاب در زندگی شما

تعریف حق انتخاب در زندگی شما از نظرعلمی بیرون کشیدن و برگزیدن چیزی یا کسی از میان یکمجموعه رو انتخاب میشه تعریف کرد یا به مفهومی ساده تر، هرفردی در مورد زمینه های مختلف زندگیش مقابل تعدادی از گزینهها و آیتم ها قرار میگیره و با بیرون کشیدن و گزینش…

معرفی انواع رفتار های اشتباه روانی-جنسی

معرفی انواع رفتار های اشتباه روانی-جنسی در ترکیب واژگان رفتار های اشتباه روانی-جنسی ، منظورم از رفتار های اشتباه، عملکرد هایی است که برخلاف جریان فطرت است و انسان با آن عملکرد ها آرام و قرار دائم و اصیل نمی یابد. اگر روی عبارت روانی-جنسی تأکید دارم، چون فکر کردن…

چگونه خلاقیت ذهن رو شکوفا کنیم؟

چگونه خلاقیت ذهن رو شکوفا کنیم؟ یک کاغذ و خودکاری بیارید و این دو کار رو انجام بدیدکار او ل بدون اینکه خودکارتون رو بلند کنید از روی کاغذشروع کنید به کشیدن ده شکل مختلفکار دو م شروع کنید به کشیدن خط های بینظم و شلوغروی کاغذ و بعد از…

چرا باید به آرزوها تصویر بدیم ؟

چرا باید به آرزوها تصویر بدیم ؟ ما در زندگی فقط چیزهایی رو میبینیم که برای ما قابلدیدن و قابل لمسه و ما فقط و فقط میتونیم اونارو قبولکنیم. اما برای قبول کردن چیزی که الآن ما نداریم وقابل لمس نیست برامون توی قدم اول بایستی یک تصویرواضح و مشخص…

مشورت با همسر

مشورت با همسر مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم شودزن و شوهر هرکدام به نوبه خود صاحب تجربه اند و هم بعض ا از علم و دانشیبرخوردار هستند که هرکدام بهنوبه خود در گره گشایی مسائل زندگی کارساز است.از سویی دیگر، از لوازم شریک زندگی قرار…
1 2 3 25