شهود و الهام

برخی پیش زمین هها ظهور شهود و الهام را آسانتر م یکند. اولاً؛ ما باید مسئله و پرسشی داشته باشیم. درمرحله دوم باید در مورد آن تمام اطلاعات موجود را بررسی کرده و عمیقاً بیندیشیم و بعد از تلاش آگاهانهکافی مسئله را رها کنیم و به فعالیتی جنبی و آرامبخش…

آرامش و تمرکز

آرامش و تمرکز در زندگی پرسرعت و پرتنش امروزی، آرامش، به گوهری نایاب می ماند. اما تا وقتی که دستیابی به آرامش راوابسته به شرایط بیرونی بدانیم خبری از آن نخواهد بود. زندگی به طور طبیعی با مقداری تنش و اضطرابهمراه است. آرامش و تمرکز آگاهی از اینکه هر لحظه…

شهامت

شهامت شجاعت و شهامت خصلتی است که ما را قادر به اقدام ساخته و در برابر موانع راه پایدار نگاه میدارد.شجاعت بنیان بسیاری از ارز شهای عالیِ انسانی است. رولو می، روانشناس وجودی، معتقد است که«شجاعت، فضیلت یا ارزشی در میان سایر ارز شهای شخصی نظیر عشق یا وفاداری نیست،…

مانع مقاومت

مانع مقاومت برای شروع و انجام هر عمل خلاقان های همواره با موانع درونی روبرو خواهیم بود. پذیرفتن یک باور جدیدیا انجام یک کار جدید ذهن ما را با نوعی عامل مبهم و ناشناخته مواجه میکند. همان طور که گفتیمبزر گترین وظیفه ذهن حفظ بقای ماست. مانع مقاومت بنابراین در…

ترس از بزرگی

ترس از بزرگی چرا بااینکه هر یک از ما با استعدادهای منحصرب هفرد به دنیا م یآییم، تعداد اندکی از انسا نها میتواننداین قابلیت ها را شکوفا و از آنها استفاده کنند؟ یکی از دلایلی که روانشناس انسا نگرا آبراهام مازلو برایاین مشکل مطرح کرد، «عقده یونس » نام دارد.…

انسان اجتماعی

انسان اجتماعی درست است که انسان موجودی اجتماعی است اما اجتماعی بودن به این معنا نیست که همه خود را بامعیارهایی مشخص تطبیق دهند. بسیار مهم است بدانیم چه نیازهای روا نشناختی، ما را ب هسوی دیگرانمیکشاند. انسان اجتماعی اگر عزت نفس سالمی داشته باشیم نسبت به خود احساس خوبی…

سیستم نبوغ در مدرسه

سیستم نبوغ در مدرسه در سیستم آموزشی ما در اولویت اول قرار گرفتن کنکور باعث شده که کل فلسفه آموزش از معنا تهیشود. سالانه میلیاردها تومان از پول خانواده ها و هزاران ساعت ازعمر دان شآموزان و معلمان صرف آموزشگاه ها و کلا سهای آمادگیکنکور میشود. سیستم نبوغ در مدرسه…

خودشناسی

خودشناسی خود را بشناس! این جمله بااینکه ب هعنوان یک شعار و آموزهٔ فلسفی و معنوی همواره تکرار شده اما مهارتینیست که در مدرسه یا دانشگاه به ما آموخته شود. یک علت آن، عق بماندگی شناخت بشری در این زمینهاست. باوجود چندین میلیون سال از ظهور انسان، در شناخت خویشتن…

مهارت یادگیری

مهارت یادگیری شما هم ممکن است چنین تجربه ای داشته باشید. زمانی که شروع به یادگیری مهارتی مثلاً در کسوتیک کار جدید، چالشی جدید و یا محیطی جدید م یکنید، انگار بلافاصله مغزتان روشن شده است، گویی تعداد زیادی کلید به ی کباره زده شد هاند. این مهارت به روی…

حکایت نبوغ

حکایت نبوغ آناماری روبرتسون موزز ) 1961 - 1860 (، احتمالاً رکورددار عقیم گذاشتنیک استعداد نیرومند است. وی در مزرع های در بخش شمالی ایالتنیویورک به دنیا آمد و در کودکی شروع به کشیدن و طراحی کرد وچنان در به تصویر کشیدنسایه روشن های محیط اطرافش مشتاق بود که شیره…
1 2 3 44