توجه به نکات مثبت زندگی

توجه به نکات مثبت زندگی بجای گله و شکایت و سرزنش فقط کافیست توجه خودتان را برچیزهای مثبت زندگی متمرکز کنید. اگر فقط و فقط این کار را درزندگی انجام بدهیم اتفاقهایی عالی در زندگی ما رخ میدهد. توجه به نکات مثبت زندگی آسان ترین راه صحب تکردن دربارۀ چیزهای…

تقویت احساس لیاقت و شایستگی

تقویت احساس لیاقت و شایستگی متوجه شدیم که احساس گناه دقیقاً با احساس لیاقت وشایستگیدر تضاد است. وقتی که با بخشش خودمان سعی می کنیم احساسگناهمان را کاهش دهیم تازه یواش یواش از بعد منفی خارج شدهو به جایگاه صفر می رسیم جایی که دیگر احساس گناه نداریم ونسبت به…

عذاب وجدان

عذاب وجدان نکتۀ بسیار مهمی که به احساس گناه مربوط میشود، عذابوجدان است .اگر بخواهیم عمیق تر به احساس گناه نگاه کنیم، متوجه میشویمکه احساس گناه رابطۀ مستقیمی با عذاب وجدان دارد. ما وقتیاحساس گناه می کنیم که عذاب وجدان میگیریم. دقت کنیدخیل یها وقتی خطایی انجام میدهند میگویند عذاب…

بخشش واقعی

بخشش واقعی دوستان این رفتار دیگران که در دوران نوجوانیم برایم اتفاق افتادهبود فقط یک نمونۀ واقعی است که در زندگی هر شخصی به وجودمیآید . باعث کاهش اعتمادب هنفس میشود. این عوامل، چه درمحیط خانواده چه در بین دوستان چه در مدرسه و چه در محیطکاری ما اتفاق میافتد…

عوامل بیرونی در اعتماد به نفس

عوامل بیرونی در اعتماد به نفس خانواده و دوستان و محیط بسیار بر اعتماد به نفس ما تأثیر می گذارند. اگردر دوران کودکی در خانوادۀ خوب یا در محیطی ضعیف رشد کرده اید یاافرادی جلوی راه شما قرار گرفته اند که رفتار انسانی نداشته اند بیشک عوامل بیرونی در اعتماد…

چرا اعتماد به نفس

چرا اعتماد به نفس مهم ترین عامل موفقیت و پیشرفت، اعتمادبه نفس است. درحقیقت،کلید اصلی تمام موفقیتهای بشراست. هر چقدر موفقیتهایبزرگترری می خواهید باید اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشید.همۀ ما در کودکی به خاطر سرزن شها و تحقیرها و برچسب هاییکه از طرف خانواده و جامعه بر پیکرمان زده شده…

زندگی بازی است

زندگی بازی است هر شخصی برای خودش تعبیری از زندگی دارد.تعبیری که امروز رایج است،این است که زندگی بازیست.در دین اسلام تعبیری ازاینکه زندگی لهو و لعب است به چشم می خورد. برخی افراد زندگی را یک آزمون می دانند و با این حال هر بازی برنده و بازنده ای…

به رویاهایتان فکر کنید

به رویاهایتان فکر کنید آنچه را که برای خود یا هم نوعان خود می خواهید بدهید،در زیباترین شکل ممکنتجسم کنید.در رویاپردازی سخاوتمند باشید و بلند پروازی کنید. به رویاهایتان فکر کنید تمامی روهایتان را بر روی کاغذبیاورید.به انسان هایی فکر کنید که به دیدار شما علاقه مند هستند و از…

توجهتان را به جهت صحیح هدایت کنید

توجهتان را به جهت صحیح هدایت کنید توجه بسیار مهم است.توجهتان را به جهت صحیح هدایت کنید.به قدرت تمرکز پی بردید.پس بهتر است از همین حالا از این قدرت استفاده کنید ونهایت بهره را ببرید.اکنون از شما می خواهم به اهداف و چیزهایی که می خواهید به آن ها دست…

کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند

کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند کلمات مثل کلید می مانند.اگر درست انتخابشان کنی،می توانیهر قلبی را باز کنی و هر دهنی را بسته. کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند الفاظ و کلمات،احساسات ما را تحت تاثیر قرار می دهند؛این در حالی است که ما بهاین نکته هیج…
1 2 3 27