به امروز فکر کنید، نه دیروز نه فردا

به امروز فکر کنید، نه دیروز نه فردا وقتی یک در خوشبختی بسته میشود، در دیگری به رویتان باز میشود، امامعمولاً ما آنقدر به آن در بسته چشم میدوزیم که در جدیدی که باز شده استرا نمیبینیم. هلن کلر نادان خوشبختی را در دوردستها میجوید، دانا آن را زیر پای…

چگونه می توانم به یک دوست کمک کنم

چگونه می توانم به یک دوست کمک کنم کسی کھ افسرده استاگر کسی کھ افسرده است را می دانید، آن را نیز تحت تاثیر قرار می دھد. اولین و مھمترین کاری است کھمی توانید برای کمک بھ یک دوست یا نسبی کھ افسردگی داشتھ باشید، کمک بھ او در تشخیص…

عصاره گیاه سنت جان

عصاره گیاه سنت جان عصاره گیاه سنت جانیک بوتھ و گیاه وحشی با گل ھای زرد برای قرن ھا در بسیاری از داروھای گیاھی و عامیانھ استفاده شدهاست. امروزه در اروپا، برای درمان افسردگی خفیف تا متوسط، بھ طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.در ایالات متحده، این یکی از…

داروی افسردگی

داروی افسردگی داروھای ضد افسردگی برای عادی سازی مواد شیمیایی مغز بھ نام نوروترانسمیترھا، مخصوصا سروتونین ونوراپی نفرین، کار می کنند. دیگر داروھای ضد افسردگی بر روی دوپامین مضر نیستند. دانشمندان در حال مطالعھ افسردگی متوجھ شده اند کھ این مواد شیمیایی خاص در حالت نظارتی دخیل ھستند، اما از…

زنان چگونه افسردگی را تجربه می کنند؟

زنان چگونه افسردگی را تجربه می کنند؟ افسردگی در میان زنان بیشتر از مردان است. زیست شناسی، چرخھ زندگی، عوامل ھورمونی و روانیاجتماعی منحصر بھ زنان ممکن است با میزان افسردگی بالاتر زنان مرتبط باشد. محققان نشان داده اند کھھورمون ھا بھ طور مستقیم بر شیمی درمانی تاثیر می گذارد…

چه بیماری ھایی اغلب با افسردگی ھمراه ھستند؟

چه بیماری ھایی اغلب با افسردگی ھمراه ھستند؟ افسردگی اغلب با بیماری ھای دیگر ھمبستگی دارد. چنین نگرانی ھا ممکن است پیش از افسردگی، باعث آنشود، و یا یک نتیجھ از آن باشد. بھ احتمال زیاد ساختار افسردگی و سایر بیماری ھا برای ھر فرد و وضعیتمتفاوت است. چه بیماری…

دوست داشتن یک رویا

دوست داشتن یک رویا پدر و مادرم همواره رؤیاهایم را جدي میگرفتند. هنگامی که به عنوان یک کودك به پدرمدربارة موضوعی که مورد علاقهام بود میگفتم - مهندسی، جغرافیا، قلابدوزي، روانشناسی،موسیقی بود یا هوانوردي - او بلافاصله من را در معرض آخرین نظریهها و ایدهها در آن زمینه قرار میداد.…

بردبار و شکیبا باشید

بردبار و شکیبا باشید در عبري کلمات سول (رنج)، سیبولت (استقامت) و سولانت (شکیبایی) از ریشهاي یکساننشأت میگیرند. براي رشد و تکامل باید شکیبایی، استقامت، بیاموزیم که گاهی رنج به همراهدارد. انتظار اینکه دگرگونی فردي، بیزحمت و سریع است، راهی مطمئن براي ناامیدي و ناکامیاست. بردبار و شکیبا باشید به…

سخاوتمندانه رفتار کنید

سخاوتمندانه رفتار کنید بسیاري افراد - آگاهانه یا ناآگاهانه - بر اساس این فرض و گمان عمل میکنند که هنگامی کهچیزي را میبخشند بدون اینکه د ر عوض آ ن پاداش فوري و ملموسی به دست آورند، ضررمیکنند. جهانبینی آنها پیرامون این تصور دور میزند که اندازة کیک ثابت است…

دیدگاهتان را تغییر دهید

دیدگاهتان را تغییر دهید گاهی فقط تغییر دادن دیدگاه و نگاه کردن به موقعیتی دشوار به گونهاي متفاوت میتواند بهما کمک کند تا بر احساس گیر افتادن چیره شویم. دیدگاهتان را تغییر دهید میتوانیم به یک موقعیت که احساس تهدید رافرا میخواند به عنوان یک چالش بنگریم و واکنش بسیار…
1 2 3 37