مراحل حافظه

زهرا تصمیم می گیرد در نمایشگاه کتاب از غرفهکتابهای داستانی هشت سال دفاع مقدس بازدید کند. مراحل حافظه وی پس از بازدید، کتابی با عنوان پایی که جا ماند. را ملاحظه می کند. تصمیم می گیرد این کتاب را بخرد.بعد از مطالعه به دوستش سپیده می گوید: من کتاب جالبی…

ساماندهی توجه

ساماندهی توجه 1 در توجه، هرچه آگاهی شما بیشتر باشد، نوع توجه هم اراد یتر خواهد بود. اگر کسی ازشما بپرسد ساختمان مسکونی شما چند پله دارد، آیا به درستی می توانید پاسخ دهید؟ به احتمالزیاد خیر. ناتوانی شما در پاسخ به این سؤال به این علت است که اراده…

چگونه می توانیم تمرکز ایجاد کنیم؟

چگونه می توانیم تمرکز ایجاد کنیم؟ خوگیری آفت تمرکز است. خوگیری شامل عادت کردن به محرک خاص است به نحوی که بهتدریج کمتر و کمتر به آن محرک میپردازیم. بسیاری از دان شآموزان موضوع خاصی را برای مطالعهانتخاب میکنند، ولی بر خلاف پیشرف تهای اولیه، در ادامه تصور میکنند قادر…

خودِ آرمانی و خودِ واقعی

خودِ آرمانی و خودِ واقعی همة افراد یک خودِ واقعی و یک خودِ آرمانی دارند. خودِ واقعی همان ویژگی های فردی، وخودآرمانی ویژگی هایی است که فرد دوست دارد داشته باشد؛ مثلا پسری 14 ساله را در نظربگیرید که قد بلند، دارای هوش متوسط، عملکرد تحصیلی معمولی، روحیه شاد و…

رشد شناختی در دوره نوجوانی

رشد شناختی در دوره نوجوانی هرچند در بیان تغییرات دوره نوجوانی،به ویژگی های جسمانی اشاره می شود،اما واقعیت این است که تغییرات شناختیدوره نوجوانی شگفت آور است. رشد شناختی در دوره نوجوانی یکی ازاین تغییرات، فرضیه سازی در نوجواناناست. برای اولین بار در این دوره، تفکرفرضی شکل می گیرد؛ به…

ویژگیهای رشد در دوره نوجوانی

ویژگیهای رشد در دوره نوجوانی همه ما به راحتی به یاد می آوریم که در دوره ایاز رشد به طور ناگهانی تغییرات زیادی را تجربهکرده ایم. تغییراتی که در بسیاری از حیطه هایجسم یو روانی، مثل توانمندی های شناختی،هیجانی و اجتماعی، متفاوت شدیم. این دوره، هماندوره نوجوانی است. ویژگیهای رشد…

رشد هیجانی در دوره کودکی

رشد هیجانی در دوره کودکی رضا سه ساله است و اصرار دارد که همه کارها را خودش انجام دهد و اگر به خواسته اشعمل نکنیم، به راحتی خشمگین میشود. درعین حال رضا به والدین و اطرافیان ابراز محبتمی کند و وقتی با لحنی آرام و محکم در مورد مسائلی که…

ویژگی های رشد در دوره قبل از تولد

ویژگی های رشد در دوره قبل از تولد رشد انسان از زمان تشکیل نطفه شروع م یشود. وقتی اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می کند،نطفه تشکیل م یشود. تخمک بارور شده طبیعی دارای 46 کروموزوم است 23 کروموزوم ازمادر و 23 کروموزوم از پدر. از طریق همین کروموزوم ها…

عوامل مؤثر بر رشد

عوامل مؤثر بر رشد آیا تاکنون به شما گفته شده چقدر شبیه پدر یا مادر خود هستید؟ چه تفاوت هایی با دوستانو هم کلاسی های خود دارید؟ این تفاوت در چه زمینه ای است؟ جسمانی، رفتاری یا اخلاقی؟ بهنظر شما علت این تشابه ها و تفاوت ها چیست؟ آیا هر…

بخش های دو نیمکره مغز

بخش های دو نیمکره مغز میانمغز، ساختار متعددی دارد که مهم ترین آن دستگاه فعال ساز شبکه ای است.پیامهای مربوط به خواب و برانگیختگی از این طریق منتقل میشود. مغزپسینشامل بصل النخاع، پل مغزی و مخچه است. بخش های دو نیمکره مغز بص لالنخاع دارای کارکردهایمتعددی است که مهم ترین…
1 2 3 19