مصرف الکل

مصرف الکل مصرفِ الکل در مقادي ِ ر بالا در بسياري از افراد، اثراتِ آرام بخش دارد. با اين حال برخي ديگر را به افرادي پرخاشگر و جنگجو تبديل مي کند. مصرف الکل مصرفِ مقداِر بسيار زيادِ الکل مي تواند باعثِ از دست رفت ِ ن تعادل و هماهنگي ،…

عملکرد داروها

عملکرد داروها اکثر داروها و مواد، تاثيرات متعددي بر کارکردِ مغز دارند. اين مساله را مي توان به وضوح در موردِداروها و مواد توليد شده جهتِ درمانِ اختلالاتِ ذهني ( نظير داروهاي ضد اضطراب ، داروهاي ضدافسردگي ) مشاهده کرد. عملکرد داروها به عبارتِ دقيق تر تقريبا همه ي اين…

سیستم عصبی خودکار

سيستم عصبي خودکار سيستم عصبي خودکار مربوط به تاثيراتِ متقاب ِ ل محيطِ داخلي بدن مي شود. به طوِر دقيق تر سيستم اعصاب خودکار مربوط به تنظيم کارکردهاي محيطِ دروني بدن مثلقلب، معده، کليه ها، غددِ مختلف ( مث ِ ل پانکراس، غددِ….. و آدرنال مياني ) مي باشد. سيستم…

لوب های مغز

لوب هاي مغز اين لوب در بخش جلويي هر نيمکره قرار دارد و همانطور که در شکل بالا نيز مي بينيد، شکاف هايمرکزي و جانبي بين اين لوب و ديگر لوب ها فاصله انداخته است. لوب هاي مغز يکي از بخش هاي مهم لوب پيشاني،قشر حرکتي نام دارد. قشر حرکتي،…

مغز میانی

مغز مياني اين بخش از مغز در پستانداران ( از جمله انسان ) نسبت به ديگر مهره داران يعني پرندگان، خزندگان، دوزيستان و ماهي ها تا اندازه ي کوچکتر است. مغز مياني از دو قسمت تشکيل شده است : مغز مياني اين قمست از مغز مياني از دو برجستگي به…

آستانه ی تحریک

آستانه ي تحريک به حداقل سط ح ولتاژي که براي راه اندازي يک پتانسيل عمل لازم است، اصطلاحا آستانه ي تحريک مي گويند. بايد توجه کرد که آستانه ي تحريک براي همه ي نورون ها،يکسان نيست. برخي از نورون ها، آستانه ي پايين تري دارند و در نتيجه در مقايسه…

انتقال دهنده های عصبی چه کابردی دارد ؟

انتقال دهنده هاي عصبي چه کابردي دارد ؟ شايد مهمترين فايده ي اين يافته ها رشد و توسعه ي علم داروسازي و ساخته شدنِ داروهايي با تاثيراتِدقيق تر و مشخص تر بر انتقال سيناپسي باشد. داروها به شکل هاي مختلفي، بر انتقال سيناپسي تاثير ميگذارند. انتقال دهنده هاي عصبي چه…

انتقال سیناپسی

انتقال سيناپسي پيامي که از طريق سيناپس انتقال مي يابد، به دو شکل مي تواند نورونِ مجاور را تحريک کند :١. مي تواند موجب برانگيختگي ( فعال سازي ) نورونِ مجاور شود.٢. مي تواند موجب بازداري ( مهاِر) نورونِ مجاور شود. انتقال سيناپسي اينکه يک نورون، موجب برانگيختگي نورونِ مجاورش…

انواع نورون ها

انواع نورون ها ١. نورونهاي حسي : نورونهاي حسي به محرک هاي معيني که به سيستم هاي حسي وارد مي شوند( مثلا نور، امواج صوتي، لمس يا بعضي مواد شيميايي ) واکنش نشان مي دهند. انواع نورون ها ٢. نورونهاي حرکتي : نورونهاي حرکتي تکانه هاي الکتريکي را به سمتِ…

روانشناسی تکاملی

روانشناسي تکاملي يافته هاي روانشناسي تکاملي در فهم ما از انتخاب جفت، رفتار فداکارانه ( نوع دوستي )، حسادت و شناساييفريب ها و حقه ها بسيار موثر بوده است. روانشناسي تکاملي با اين وجود،فرضيه هاي روانشناسي تکاملي در مواردي بر مبنايحدس و گمانه زني بوده و توجه کافي به تاثير…