انتخاب شریک جنسی

انتخاب شريک جنسي روانشناس ِ ي تکاملي اين طور پيش بيني مي کند که :به هنگاِ م انتخاب شريکِ جنسي افراد شخصي راانتخاب مي کنند که شانس داشتن فرزند را در آنهابه حداکثر برساند. انتخاب شريک جنسي از اين رو، مردان تمايل به انتخابجفت هاي جوان تر و سالم تر…

چرخه ی زندگی انسان

چرخه ي زندگي انسان انسان و ساير موجوداتِ ديپلوئيد، در سراس ِ ر چرخه ي زندگي به جز در سلول هاي جنسي ( گامت ها )،کاملا ديپلوئيد مي باشند. چرخه ي زندگي انسان هرچند طي فرايندِميوز، مرحله ي ديپلوئيدي چرخه ي زندگيموقتا به مرحله ي هاپلوئيدي تغيير داده ميشود، اما…

ژنتیک رفتاری

ژنتيک رفتاري علم ژنتيک به ما امکان مي دهد تا ميزانِ شباهت هاي ژنتيکي بي ِ ن اعضاييک خانواده را تعيين کنيم. شايد بپرسيد دانستن اين شباهت هاي ژنتيکيبه چه کار مي آيد ؟ پاسخ بسيار واضح است. اين دانش به ما امکان ميدهد تا در زمينه ي جدال سرشت…

حالت غالب و مغلوب

حالت غالب و مغلوب به طوِر کلي، برخي آلل ها بر آلل هاي ديگر برتري دارند. به اين آلل ها، اصطلاحا غالب ١ و به آلل هايشکست خورده، اصطلاحا مغلوب گفته مي شود. حالت غالب و مغلوب براي نمونه مي توان آلل هاي مربوط به رنگِ چشم رامثال زد. آلل…

ژنتیک

ژنتيک نظريه ي انتخا ِ ب طبيع ِ ي داروين ( ١٨٥٩ ) يکمحدوديت بزرگ داشت و آن مبهم بودنِ مکانيسموراثت بود. ژنتيک از اينرو، داروين نمي توانست به اينسوال پاسخ دهد که چگونه خصوصيات و ويژگيها از نسلي به نسل بعد منتقل مي شود. يکي از اتفاقاتِ عجيب تاريخ…

فیزیولوژی روانی

فيزيولوژي رواني اين رويکرد، به مطالعه ي رابطه ي بي ِ ن فعاليت هاي فيزيولوژيک و فرايندهاي رواني مي پردازد. اکث ِ رپژوهش هاي فيزيولوژي رواني بر روي انسان ها انجام مي شود. فيزيولوژي رواني فيزيولوژيست هاي رواني در اينپژوهشها، از شيوه هاي سنج ِ ش گوناگوني از جمله ضربانِ…

تفاوت های درون فرهنگ ها

تفاوت هاي درون فرهنگ ها اکثر تحقيقات در روانشناس ِ ي بين فرهنگي، در زمينه ي مقايسهي کشورهاي مختلف با يکديگر صورت مي گيرد. با اينوجود لازم است بدانيم که همواره فرهنگ ها با کشورها يکينيستند. همانطور که باند و اسميت ( ١٩٩٨ ) نشان داده اند : " تفاوت…

بهترین روش مطالعه ی انسانها چیست ؟

بهترين روش مطالعه ي انسانها چيست ؟ پاس ِ خ قطعي براي اين سوال وجود ندارد.هر روش ضعف ها و قوت هاي خود را دارد. همچنين هر روشيدر موردِ خاصي مناسب تر از بقيه ي روش ها مي باشد. با اين وجود، در اين ميان روش تحقيق آزمايشي از اهميتِ…

نظریه ی تکاملی

نظريه ي تکاملي از اين ديدگاه، رفتاِر انسان و عملکردِ ذهني او به انتخاب طبيعي ( انتخاب موجودِ شايسته تر توسطِطبيعت ) نسبت داده مي شود. ( اين ديدگاه در فصل ٢ به تفصيل بررسي شده است ). طبق گفته ي وود: ( و ايگلي ( ٢٠٠٢" روانشناسانِ تکاملي، فعاليت…

یکسان انگاری

يکسان انگاري از آنجاييکه اکثر روانشناسانِ عصر حاضر آمريکايي هستند، اغلب ديده مي شود که فرهنگ هاي ديگررا همانندِ فرهنگ آمريکايي فرض کرده و انتظار دارند که نتايج حاصل از تحقيقاتِ انجام شده درآمريکا در ساير فرهنگ ها نيز صادق باشد. يکسان انگاري از دو مثا ِ ل زير مي…