تأثیر باور به هدف

تأثیر باور به هدف همانطور که در بالا اشاره کردیم برای اینکه شدت وقدرت ارتعاش بالا بره باید باور داشته باشید که شمالایق این هدف هستید و تا زمانی که ذهن شما باور نکنهکه رسیدن به اون هدف یا خواسته دست یافتنیه شمابه اون خواسته نخواهید رسید. تأثیر باور به…

مسئولیت دانشمند

مسئولیت دانشمند نگرانی برای انسان و سرنوشتی که برایش رقم خواهد خورد، همیشه باید دررأس تمام تلاش های علمی باشد. هرگز این موضوع را هنگام رسم نمودارها وساختن معادلاتتان نادیده نگیرید. مسئولیت دانشمند در دورانی که به قول اینشتین میان انسانیت و علم ما چنین فاصله وحشتناکیوجود دارد، دانشمندان نقشی…

احترام همگانی

هر جامعه ای که بر پایه احترام متقابل برای زندگی همگان بنا نشده، محکومبه زوال و نابودی است. آدولس هاکسلی، زمانی گفته بود: «قرن بیست و یکم یا عصری معنوی خواهدبود یا وجود نخواهد داشت ». احترام همگانی تا وقتی که با نگرشی معنوی موجودیت خود وسایر موجودات را مقدس…

آینده

آینده از آنجاکه ذهن ما برای حفظ بقا ساخت هشده، همواره دنبال خطرات است تا ازآنها اجتناب شود. این خصیصه ذهنی به مرور زمان به یک عادت تبدی لشدهباعث می شود دائما به اتفاقات بدی که ممکن است در آینده بیفتد فکر کنیم. آینده اینافکار منفی باعث نگرانی م یشود.…

راز اکتشاف

راز اکتشاف من هرگز هی چکدام از اکتشافات خود را از طریق تفکرات آگاهانه ب هدستنیاورد هام. نوعی مکاشفۀ درونی محرک من بود راز اکتشاف همۀ هنرمندان ، شاعران و نویسندگان بزرگ گفت هاند که گویی اید ههایشان ازمنبعی به آنها الهام م یشود. اما مطمئناً یک ذهن خام و…

نبوغ و جرئت

نبوغ و جرئت زمانی که فضانوردان روسی و آمریکایی برای کشف و تسخیر فضا شروع بهرقابت کردند مشکل کوچکی وجود داشت. لازم بود فضانوردان یادداش تها وگزارش های خود را روی کاغذ ثبت کنند اما به دلیل نبود نیروی جاذبه جوهرخودکار حرکت نم یکرد و نم یتوانستند بنویسند. نبوغ و…

نگاه عمیق

نگاه عمیق عمیقاً به طبیعت بنگرید، آنگاه هم هچیز را بهتر درک خواهید کرد نگاه کردن نیز از آن مهارت هایی است که هرگز آموخته نم یشود. برای ندیدنهمیشه نیاز نیست که حتماً نارسایی بینایی داشته باشیم. باورها و تصاویر ذهنیما همواره مانع دید صحیح هستند. نگاه عمیق در واقع…

بداعت و حماقت

بداعت و حماقت برای اید های که در نگاه اول احمقانه )دیوانگی( به نظر نرسد، امیدی وجودندارد.ابداع یعنی به وجود آوردن ایده یا چیزی که از قبل وجود نداشته و ناشناختهاست. بداعت و حماقت همان طور که گفتیم ذهن در برابر چیزهای جدید و ناشناخته مقاومتمی کند. به همین دلیل…

دو راه نگریستن

دو راه نگریستن فقط دو راه برای نگریستن به جهان وجود دارد: یکی اینکه هیچ معجز هایوجود ندارد. دوم اینکه هم هچیز معجزه است. ویلیام جیمز، فیلسوف آمریکایی، انسان را بسته عادت م یداند. ما به هم هچیزعادت م یکنیم و دیگر از هی چچیز شگف تزده نم یشویم. در…

هوش و خرد

هوش و خرد برتراند راسل گفته «تمام مشکلات ناشی از هوش ماست و فقط هم هوش ماقادر به حل مشکلات است. » این حرف هوشمندانه است اما خردمندانه نیست.هوش منطق و ریاضی را درک م یکند اما از اخلاق و ارزش چیزی نم یداند. ماامروز هوش مصنوعی داریم اما هرگز…
1 2 3 45