چگونه می توانید زبان عشق خود را پیدا کنید

چگونه مي توانيد زبان عشق خود را پيدا كنيد در اينجا سه رويكرد آورده ايم كه به شما كمك مي كند تا بتوانيد زبان عشق اصلي خود را بيابيد. ابتدا، رفتار خود را بررسي كنيد. شما معمولاًچگونه عشق و تحسين خود را نسبت به افراد ديگر نشان مي دهيد؟ اگر…

شخصیت حاکم

شخصیت حاکم شخصیت حا کم دوست دارد که همه چیز را تحت کنترل داشته باشد.حا کم غالباً به خوبی میداند که چه اقدامی در یک موقعیت مفروض، نتیجه بخشو کارآمد خواهد بود. حا کم ها باور دارند که مصلحت گروه یا اجتماع را میدانند و ا گردیگران بینش مشترکی با…

حسی و شهودی

حسی و شهودی نوع جمع آوری اطلاعات افراد از دنیای اطرا فشان تعیین کننده حسی S یا شهودی Nبودن آنان است افراد حسی S بیشتر به کلیات توجه دارند در حالی که تمرکز یک فردشهودی روی جزئیات است. افراد شهودی N بیشتر ترجیح میدهند کارهای تصوریو فکری انجام دهند. افراد…

زبان بدن دیجیتالی مشتریان را بفهمید

زبان بدن دیجیتالی مشتریان را بفهمید زبان بدن دیجیتالی کم کم در ادبیات مشتری مداری دیجیتالی جا می افتد و توجهبسیاری را به خود جلب می کند. زبان بدن دیجیتالی به مجموعه فعالیتهایی گفتهمیشود که مشتری ها به طور آنلاین و در فضای برخط و مجازی انجام می دهند کهشامل…

غلبه بر رودربایستی

غلبه بر رودربایستی وقتی مجبور به زدن ماسک در محل کار هستید اما خودتان علاقه ای به اینکار ندارید•وقتی خود را ملزم کرده اید که از کودک همسایه برای ساعاتی مراقبت کنید.•وقتی مجبور شده اید علیرغم میل باطن یتان کلید ویای شمال خود را بهدوستتان بدهید.•وقتی خودتان کار مهمی دارید…

آرام و شمرده صحبت کنید

آرام و شمرده صحبت کنید یکی از تمرینات خوب این است کهبا صدای بلند تمرین کنید؛ اما منظور ما این نبود که موقع حرف زدن با دیگران همصدای خیلی بلندی داشته باشید. اتفاقاً برعکس، شما باید شمرده و با خونسردیحرف بزنید. آرام و شمرده صحبت کنید تند تند حرف زدن…

هر روز یک کلمه جدید یاد بگیرید

هر روز یک کلمه جدید یاد بگیرید یادگیری یک کلمه جدید در هر روز و گسترش دایرهواژگان یک راه عالی برای بهبود واژگان و تبدیل شما به یک گوینده و نویسنده موثراست. این کلمه جدید می تواند از زبانی دیگر )مثل انگلیسی( باشد یا شامل کلمه یایک ضرب المثل از…

تفاوت زبان مرد و زن

بحث تفاوت زبان بدن زنان و مردان هم از موضوعات مهم، جذاب و جنجالی درمذاکره محسوب می شود. بخش قابل توجه ی از آنچه در مورد تفاوت زبان بدن زنانو زبان بدن مردان مطرح می شود، بیش از آنکه بر مبنای مطالعات علمی و مستدلباشد، بر تجربیات فردی مذا کره…

تأثیر باور به هدف

تأثیر باور به هدف همانطور که در بالا اشاره کردیم برای اینکه شدت وقدرت ارتعاش بالا بره باید باور داشته باشید که شمالایق این هدف هستید و تا زمانی که ذهن شما باور نکنهکه رسیدن به اون هدف یا خواسته دست یافتنیه شمابه اون خواسته نخواهید رسید. تأثیر باور به…

اهمال کاری به دلیل خستگی مکرر در روز

اهمال کاری به دلیل خستگی مکرر در روز 1 . چرخه نامنظم خواببرخی اشخاص هیچ اهمیتی به خواب خود نمیدهند. شب هر وقت کهدلشان خواست میخوابند و صبح هر وقت که دلشان خواست بیدارمیشوند.پیشنهاد من به این گونه اشخاص این است که یک چرخه خواب منظمبرای خود آماده کنند و…