کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند

کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند کلمات مثل کلید می مانند.اگر درست انتخابشان کنی،می توانیهر قلبی را باز کنی و هر دهنی را بسته. کلمات سرشار از قدرت و نیرو هستند الفاظ و کلمات،احساسات ما را تحت تاثیر قرار می دهند؛این در حالی است که ما بهاین نکته هیج…

ایمان قوی

ایمان قوی ایمان قوی در دل ایجاد کرده و به مدد آن فوراً دست به کار شوید. نیرویی وجود دارد که بر تمامی تصمیمات ما حکمفرماست.این نیرو،احساس شما رانسبت به خودتان و افکارتان در هر لحضه از زندگی،تعیین می کند.به طور مثال این که چه کارهایی انجام بدهید و چه…

ناتوانی و بی کفایتی

ناتوانی و بی کفایتی هرگاه که نتوانیم کاری را که باید قادر به انجامش باشیم،انجام دهیم،احساس بیارزش بودن و بی کفایتی می کنیم. پیام:پیام این دوست این است که شما در حال حاظر برای انجام کاری که در دستتاناست،مهارت لازم را دارید،اما نیازمند اطلاعات،درک بهتر،شیوه کار،ابزار و یا اعتماد بهنفس…

تعریف ناکامی از نظر روانشناسی

تعریف ناکامی از نظر روانشناسی تعریف ناکامی از نظر روانشناسی کتاب درسی ام اینگونه است: نا توانی در حلمسئله،وضعیت عاطفی ناخوشایندی را ایجاد می کند که ناکامی نام دارد.در کتاب آنتونی رابینز تحت عنوان پیش به سوی کامیابی به این احساس اشارهشده است که:احساس ناکامی از راههای گوناگون به ما…

موفقیتهای هر فصل

موفقیتهای هر فصل اکثر موفقیتهای شما به نوع رفتار و قابلیت شما در کاشت بذرها در فرصتهای بهار،وجین و شخم زدن در تابستان، برداشت محصول در فصل پاییز و قوی تر، بهتر و آگاهتر شدن در زمستان بستگی دارد. آنچه که برای شما اتفاق می افتد، آینده ی شما رانمی…

از سختی ها و مشکلات نهراسید

از سختی ها و مشکلات نهراسید اجازه ندهید مشکلات و سختی های زندگی روحیه ی شما را تضعیف کند.همهما سختی هایی داریم که البته نباید اجازه بدهیم زندگی مارا خدشه دار کند.نباید دست بر روی دست بگزاریم و آن ها را در هر زمان و مکان در درونخود یاد آوری…

تصمیم گری وابسته

تصمیم گری وابسته شخصی قرار است مدرسه محل تحصیل خود را انتخاب کند.دوستان نزدیک اوبه مدرسه ای رفته اند که با منزل آن شخص فاصله نسبتاً زیادی دارد.شخص،بهدلیل وجود دوستانش در آن مدرسه،همان مدرسه را انتخاب می کند،بدون اینکهبه مسافت،هزینه و دیگر مسائل توجهی بکند.بعد از گذشت یک سال از…

هیچ چیز نمی تواند مانع تحقق یک اراده آهنین گردد

هیچ چیز نمی تواند مانع تحقق یک اراده آهنین گردد همانطور که پیش تر گفته ام این نیرو یا قدرت تصمیم گیری بر آینده تک تکما تاثیر فراوانی داشته و دارد به عبارت دیگر این تصمیمات ما هستند کهسرنوشت ما را رقم می زنند،نه شرایط حاکم بر زندگی ما.زیرا نا…

انتخاب باور مثبت و فکر

انتخاب باور مثبت و فکر تا اینجایی که درباره قدرت حق انتخاب باهم صحبت کردیم بهترهبه مه مترین نکته هم اشاره کنیم و اون اینه که ما میتونیم افکارو باورهای خودمون رو انتخاب کنی م و بعد از انتخاب این افکار وباورها میتونیم واقعی تها ی زندگی و زندگی تازهای…

انتخاب مشورت با افراد آگاه

انتخاب مشورت با افراد آگاه یعنی این که ما در بعضی کارها با افرادی متخصص و عالم در اونزمینه مشورت و صحبت کنیم اما در نهایت تصمیم و انتخابنهایی رو خودمون انجام بدیم، و این می تونه استقلال فکریباشه. موضوع مورد مشورت و فرد قابل اعتمادی که ما با اونشخص…